Hasan Güneş « Geri Dön

Emekli Öğretim Görevlisi

Biyoğrafi

1.      Adı Soyadı: Hasan Güneş

2.      Doğum Tarihi: 04/02/1963

3.      Unvanı: Emekli Öğretim Görevlisi

4.      İletişim Bilgileri : Tel : 0506 359 34 94 E-mail: hgunes0202@gmail.com

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

Alan

Üniversite

Yıl

 

 

 

 

Y. Lisans

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

İnönü üniversitesi

1996

Doktora

-

-

-

Bilimsel Hazırlık

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

İnönü Üniversitesi

 

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : -

Doçentlik Tarihi :-

Profesörlük Tarihi : -

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri :-

6.2.  Doktora Tezleri :-

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):-

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:-

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :-

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:-

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Güneş, H. H. Demirtaş. Okullarda Etkili Toplantı Yönetimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Sayı: 72, sy: 16-20, 2001.

 

Güneş, H. H. Demirtaş Üçüncü Binyılda Üniversiteler ve Toplumsal Kalkınma. Eğitim Araştırmaları, Sayı: 7, sy: 33-44, 2002.

 

Güneş .H Demirtaş, H. Lise Yöneticilerinin Yaşadıkları Zaman Tuzakları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 6, sy:13-32, Güz 2003. 

 

Güneş,H ve Akdağ,M.“Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bur Sınıf Ortamı Oluşturmadaki Önemi.” Milli Eğitim Dergisi. Sayı:159, Yaz 2003. Ss.60-73.

 

Güneş,H ve Akdağ,M.“Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye İlişkin Tutum ve Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı 31, 2002. Ss. 330-343.

 

. Güneş, H. Ve Dönmez, B “İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Tükenmişlik” Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, Ekim:2001.

 

Hasan güneş İlköğretim Okullarında Yenileşme gereksinmesi EJER | 2001 (Spring/Summer) Issue 3-4

 

"Okullarda Halkla İlişkiler" Çağdaş Eğitim Dergisi,  Ekim 2002, Yıl:27, Sayı:291, Ankara.

"Yükseköğretim Kurumunda Örgütsel Büyüme ve Yenileşme" Çağdaş Eğitim Dergisi,  Ocak 2001, Yıl:26, Sayı:272, Ankara.

"Okullarda Örgütsel Değişme Sürecinin Yönetimi" Çağdaş Eğitim Dergisi,  1999, Yıl:24, Sayı:257, Ankara.

"Örgütlerde Değişmenin Yönetimi"   Kalkınmada Verimlilik Anahtar Dergisi, Temmuz 2001, Yıl:13, Sayı:151, Ankara.

"Örgütlerde Değişmeye Karşı Direnme ve Engelleme Yolları" Kalkınmada Verimlilik Anahtar Dergisi, Şubat 2001, Yıl:13, Sayı:146, Ankara.

 

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.  "Eğitim Örgütleri ve Yaratıcılık" konulu bildiri 27-30 Eylül 2002 tarihinde Erzurum'da düzenlenen IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuştur.

2.  "Okulda Zaman Yönetimi" konulu bildiri 7 Haziran 2001 tarihinde Bolu'da düzenlenen X.Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuştur.( yrd. Doç dr. İ. Bakır Arabacı ile birlikte).

3.  "İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Tükenmişlik" konulu bildiri Bolu'da düzenlenen X.Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuştur.(prof. Dr. Burhanettin Dönmez ile birlikte).

4. Güneş .HDemirtaş, H ve N. Özer. Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli, 2005.

7.7.  Diğer yayınlar

Yayınlanan Kitaplar

1.Hasan Güneş. (2002)"Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü" (2002) Ankara:Anı Yayıncılık(Doç Dr.Hasan Demirtaş ile ortak)

2.Hasan Güneş. "Türkiye'de Eğitim Politikaları ve Sivil Toplum" (2003) Ankara:Anı Yayıncılık.(Prof. Dr. Muharrem Güneş ile ortak)

3.Hasan Güneş” Öğretmenler ve Öğrenciler için Çocuk Oyunları" adlı (2001) Ankara:Anı Yayıncılık(Mehmet Güneş ile ortak).

4.Hasan Güneş.Demokrasi ve Eleştirel Pedagoji (2011)Ankara:Sobil yayıncılık

4.Hasan Güneş Demokrasi ve Demokratik Eğitim(2012).Ankara: Eğiten yayıncılık

5.Hasan Güneş Okul-Çevre ilişkileri. Ankara: Pegem yayıncılık

6-Hasan Güneş. Öğretmenler ve Öğrenciler için Çocuk Yayınları(Mehmet Güneş ile ortak) . Ankara:Anı Yayıncılık.

7-Hasan Güneş. (2015).Eğitim Bilimleri Terimleri Sözlüğü.Ankara:Ütopya yayıncılık.

8-Hasan Güneş. Sosyoloji Terimleri Sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayıncılık.

9. Hasan Güneş. Eğitim Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

10-Hasan Güneş. Güncel Eğitim Üzerine. Ankara: Nobel Yayıncılık.

11. Hasan Güneş. Eğitimde Etik.

12. Hasan Güneş. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme. Ankara: Eğiten Yayıncılık.

 

Kitap bölüm yazarlığı

Hasan güneş “Eğitimin tarihsel temelleri”.Eğitim bilimine giriş (Editör: prof.dr. Nevin Saylan).Ankara :Anı Yayıncılık

Hasan Güneş”Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre güdülenme”. Yapılandırmacı yaklaşıma göre sınıf yönetimi(Editör: Doç.dr. Mustafa Çelikten).Ankara: Anı Yayıncılık

 

OKUTTUĞU DERSLER:

1- Eğitim Bilimine Giriş.

2-Özel Eğitim.

3- Sınıf Yönetimi

4. Etkili İletişim.

5- Öğretim İlke ve Yöntemleri.

6- Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

7- Eğitimde Proğram Geliştirme

8- Eğitim Psikolojisi

9- Psikolojik Danışma ve Rehberlik

10- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

11-Bilim Tarihi(Seçmeli)

12- Halk Eğitimi(Seçmeli).