Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

HİÇ, EĞİTİM MÜZESİ OLMAYAN EĞİTİM SİSTEMİ Mİ OLUR?

20.04.2017 11:51 | Son Güncelleme: 20.04.2017 11:51

2237 Yıllık Eğitim Tarihimizin Hesabını Yapmadan Yaşayan Eğitimci Eğitimci Değildir!

Tarihsel Süreç İçerisinde Dünya Eğitimine Biz Yön Verdik

Kökenleri Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu ve Osmanlı eğitim sistemlerine dayanan eğitim sistemimiz daha güçlü olmak zorundadır. Biz İngiliz filozof Francis Bacon’un 1600’lü yıllarda söylediği “Bilgi güçtür.” sözünü, 1069’da Kutadgu Bilig’de “Bilgi kimde ise o kişi büyüklük bulur. Bilginin anlamını bilen hastalıktan uzak olur…” şeklinde söyleyen Yusuf Has Haciplerin olduğu bir eğitim sisteminden geliyoruz. Büyük Selçuklular döneminde kurulmuş olan Nizamiye Medreselerinin günümüz üniversite yerleşke düşüncesinin temeli olarak uygulandığı bir eğitim sisteminden geliyoruz. Bugün bile birçok ülkede halen daha çözülememiş olan fırsat eşitliği ve herkese okuma hakkı ilkesi Selçuklularda büyük oranda çözülmüştür. Eğitimin yalnızca bir sınıfın malı olarak kalmamasını ve bilgi edinmenin herkes için gerektiğini Orta Çağ’da Selçuklular uygulamıştır. Osmanlı eğitime o kadar önem verirdi ki, Sahn-ı Seman müderrisleri törenlerde sancak beylerinin önünde yer alırlardı. Biz böyle bir eğitim tarihinden geliyoruz.

Bir Eğitim Tarihi Farkındalığı Oluşturulmalıdır

İşte tam da bu noktada, gerek eğitim tarihimizi öğrenebilmek adına gerekse de bir eğitim bilinci oluşturabilmek adına eğitim müzeleri çok önemlidir. Eğitim müzeleri ortak eğitim geçmişimizin bir ürünüdür. Tarihimizde müzecilik Osman Hamdi Bey ile başlasa da Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün stratejileriyle ileri bir noktaya taşınmıştır. Müzeciliğin kuşkusuz eğitsel boyutları da vardır. Buradaki eğitim yaratıcılığı, eleştirmeyi, soru sormayı, hayal gücünü, ipuçlarından hareketle sentez yapmayı ön plana çıkaran bir eğitimdir. Yani toplumu müzeler aracılığıyla da eğitebiliriz. Ama bu eğitsel işlevinin yanı sıra bir de eğitim sistemlerinin tarihlerini yaşatabilmek adına, eğitim müzeleri de büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu yolla bir eğitim tarihi farkındalığı oluşturulabilir ve gelecek nesillere aktarılabilir.

Satı Bey Eğitim Müzeciliğimize Önemli Katkılar Yapmıştır

II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kadar olan zamanda eğitim müzeciliğimiz ancak Satı Bey’in bireysel katkılarıyla olmuştur. Okul müzesinin; yani eğitim müzelerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgi alanına girmesi ise “Mektep Müzesi” adıyla 1923 yılında I.Heyet-i İlmiye iledir. Burada müzelerin pedagoji müzesi şeklinde eğitsel bir amaca bağlanma kararı alınmıştır. 1923’ten günümüze geldiğimizde 6’sı il eğitim müzesi, 12 tanesi de okul bünyesindeki eğitim müzeleri olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı toplam 18 tane eğitim müzesi bulunmaktadır.

Türkiye’nin Eğitim Müzeleri

İl Eğitim Müzeleri: 1-İstanbul Cumhuriyet Eğitim Müzesi 2-İl Türk Eğitim Tarihi ve Teknoloji Müzesi (İzmir Konak) 3-Türk Eğitim Tarihi ve Teknoloji Müzesi (Trabzon) 4-Yaşayan Eğitim Müzesi (İzmir Konak) 5-Atatürk Eğitim Müzesi (Ankara)6-75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi

Okul Bünyesindeki Eğitim Müzeleri: 7-Ankara Kız Teknik Öğretim Olgunlaştırma Müzesi (Ankara)

8-Fatma Aynur Kabalak Okul Müzesi (İstanbul Beyoğlu) 9-İstanbul Refia Övünç Olgunlaştırma Enstitüsü Müzesi (Beyoğlu) 10-İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü Müzesi (Üsküdar) 11-İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Galerisi (Beykoz) 12-Çankırı Atatürk Müzesi13-Diyarbakır Silvan Gazi İlköğretim Okulu Atatürk Odası 14-Edirne Lisesi Müzesi 15-Erzurum Necip Çadırcı Müzesi 16-Kars Merkez Alpaslan Lisesi Okul Müzesi 17-Ankara Lisesi Okul Müzesi (Altındağ) 18-İzmir Bergama 14 Eylül İlkokulu Bergamalı “Kadri Eğitim Tarihi Müzesi”

Eğitim Tarihimiz Cumhuriyet Eğitim Tarihinden İbaret Değildir

Bilim ve bütün yapılar bir temel üzerinden her gelenin üzerine bir şey koymasıyla çoğalarak gelişir. Bu anlamda eğitim müzelerimiz bütün eğitim tarihimizi kapsayacak şekilde dizayn edilmelidir. Ülkemizde 18 adet eğitim müzesi olduğunu ifade etmiştik. Ama Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasına girdiğinizde eğitim müzeleri bu kadar önemli olmasına rağmen sadece Ankara Atatürk Eğitim Müzesi’nin ve Ankara 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nin adlarını görüyorsunuz. O müze adlarını tıklayıp girdiğinizde de sadece o müzede çalışan insanların isimlerini küçücük bir şekilde görüyorsunuz. Bu kadar önemli olan bu iki müzenin bir web sayfası bile yok. Bakanlığın web sayfasında bütün eğitim müzelerimizin isimlerinin yazıldığı bir liste bile yok. Böyle mi eğitim tarihimize sahip çıkacağız, böyle mi milliyetçi olacağız?İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sayfasına girdiğinizde de İstanbul Cumhuriyet Eğitim müzesi diye bir eğitim müzemiz daha olduğunu görüyorsunuz. Haksızlık etmeyelim; bu müzenin bir web sayfası var. Ama bu web sayfasındaki son güncel duyurunun tarihi ise 2015 yılının 4.ayı ve bu müzede sadece Cumhuriyet eğitim tarihine dair araç gereçler var. Bizim eğitim tarihimiz sadece Cumhuriyet eğitim tarihiyle sınırlandırılamayacak kadar büyük ve derin bir eğitim tarihidir.

Nasıl Bir Eğitim Müzesi?

Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde öncelikle tüm eğitim müzelerinin aktif birer web sayfası olmak zorundadır. Öğrencilerimiz müzeye gitmeden bile çok boyutlu görüntülerle bu müzeleri sanal olarak gezebilmelidirler. Müzelerin kendisine gelecek olursak biz binlerce yıllık eğitim tarihine sahip bir devletiz. Eğitim müzelerine gidenler adeta canlı bir eğitim tarihi yaşayabilmelidirler. Eğitimcilerimizde ve öğrencilerimizde bir eğitim tarihi bilinci oluşturabilmek adına; simülasyon, maket, kitap, araç ve gereçlerle yapılabilecek her şey yapılmalıdır. Müzeye giren kişi Asya Hunlarından başlayan süreci Göktürk, Uygur, Selçuklular, Osmanlı sürecini yaşayarak günümüz Cumhuriyet sürecine gelebilmelidir. Kişi medreseleri, Enderunları, Darülfünunu, Rüştiyeleri, Sultanileri, Öğretmen Okullarını, Köy Enstitülerini, Üniversiteleri, Millet Mekteplerini, Halkevlerini; kısacası eğitim tarihimize dair her ne varsa canlı olarak yaşayarak öğrenmelidir.

Eğitim Müzelerinde Canlı Bir Eğitim Tarihi Yaşanabilmelidir

Müzeler, özelde de eğitim müzeleri kişisel ve toplumsal eğitime çok ciddi katkıları olan kurumlardır. Eğitim müzelerimizde çağdaş müzeciliğin tüm gereklerini kullanmak zorundayız. Eğitim müzeleri en üst fiziki donanım ve teknolojiye sahip olmak zorundadır. Adeta birer yaşayan eğitim tarihi merkezleri olmalıdırlar. Seminerler verilmeli, sergiler açılmalı, toplantılar yapılmalıdır buralarda. Buralar birer sessiz eşya deposu olmanın ötesinde internet üzerinden de çok boyutlu, aktif, ziyaret edilebilecek yerler haline getirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz eğitim müzeleriyle ilgili hangi derin çalışmaları yaptığını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Hep beraber eğitim müzelerimizi nasıl daha işlevsel bir hale getirebilirizin yollarını aramalıyız. Eğitim müzelerimiz bütün eğitim tarihimizi yaşatmakta mıdır? Bu eğitim müzelerinde görevli yönetici ve personeller müzecilik ve eğitim tarihimiz konusunda ne kadar uzmandırlar? Bu eğitim müzelerinin hepsinin aktif internet siteleri var mıdır?

Eğitimimizi, Eğitim Tarihimizi Daha İyi Bilerek Daha İleriye Götürebiliriz.

Milli Eğitim Bakanlığımız yaşam boyu öğrenme bağlamında eğitim müzelerinden ve müzelerden en üst düzeyde faydalanmalıdır. Eğitimimizi, eğitim tarihimizi daha iyi bilerek daha ileriye götürebiliriz. Eğitim müzeleri pedagojimizin önemli unsuru haline getirilmelidir. Eğitim müzelerimizde eğitsel drama ön plana çıkarılmalı, müzedeki nesnelere dokunulabilmelidir. Öğrenme ortamlarının okullardan ibaret olmadığını düşünürsek okul eğitim müzelerinin kurulması teşvik edilmeli, öğrenciler ve eğitimciler eğitim müzelerini daha fazla ziyaret etmeli, eğitim müzeleri uygun müziklerin çalınmasıyla çok boyutlu çalışmalarla desteklenmelidir. Unutmayalım; 2237 yıllık eğitim tarihimizin hesabını yapmadan yaşayan eğitimci eğitimci değildir.

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59