Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR?

07.11.2017 14:52 | Son Güncelleme: 07.11.2017 14:52

Hangisi: İdealist mi, Realist mi, Spiritüalist mi, Natüralist mi, Kültürel mi, Pragmatist mi, Bireyci mi?

Klasik eğitim felsefesi, preskriptif diye de adlandırılan ve klasik felsefeye; yani Yunan’da başlamış olan felsefeye dayanan eğitim felsefesidir. Klasik filozoflara; yani Platon’a, Aristotales’e, Aquinalı Thomas’a, Descartes’e, Locke’a, Kant’a, Hegel’e, Dewey’e, Aziz Augunistus’a, Farabi’ye, İbn Sina’ya, Gazali’ye, Rousseau’ya, Nietzsche’ye, John Stuart Mill’e, Herbert Spencer’a dayanan eğitim felsefesidir. Bu filozoflar, sistemci olduklarından; klasik eğitim felsefesi aynı zamanda “izmler” yaklaşımı olarak da anılır. Klasik eğitim felsefesi; idealist, realist, spiritüalist, natüralist, kültürel, pragmatist ve bireyci felsefi yaklaşımların eğitime yansımasıdır. Klasik eğitim felsefesinin ana yaklaşımlarını kısaca inceleyerek eğitimimize ne gibi katkılarının olabileceğini ele almaya çalışalım.

Klasik Eğitim Felsefesi Niye Normatif ve Preskriptiftir?

Klasik eğitim felsefesi; eğitimin nasıl olması gerektiği, nasıl bir insan yetiştirilmesi ve eğitim sürecinde öğrencilere hangi değer, beceri ve bilgilerin öğretilmesi gerektiğini bildirme düşüncesiyle ortaya çıktığından; normatif ve preskriptif bir anlayıştır. Klasik eğitim felsefesi, yukarıda ifade ettiğimiz üzere, “izmler” in sonucu olduğundan; öğretim ve terbiye odaklıdır; yani normatif bir çerçevededir.

Klasik Bir Eğitim Felsefesi Olarak İdealist Eğitim Felsefesi

Klasik eğitim felsefesinin en önemli yaklaşımlarından birisi; idealist eğitim felsefesidir. İdealist eğitim felsefesinin temeli belirli ahlaki amaçlardır. Entelektüel ve manevi potansiyelin gelişimin ve adil bir toplum düzeni hedeflenir. İdealist eğitim felsefecileri, insanın doktor, mühendis olmadan önce insan olması gerektiğini düşündüklerinden mesleki eğitimi ikinci plana iterek; öğrencilere öncelikle insanı insan yapan değerlerin, fikirlerin öğretilmesi gerektiğini savunurlar. Ruh eğitiminin meslek eğitiminin önüne geçtiği idealist eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi Platon’dur. Adaletin ve siyasetin hizmetinde bir eğitim tasarlamış olan Platon da kültürü koruyan, hiyerarşik bir müfredatın hakim olduğu, öğretmen merkezli ve değerlerin ön plana çıktığı bir eğitim felsefesi ortaya koymuştur.

Klasik Bir Eğitim Felsefesi Olarak Realist Eğitim Felsefesi

Klasik eğitim felsefesinin yaklaşımlarından olan realist eğitim felsefesinin en önemli temsilcilerinden Aristotales’in düalist varlık anlayışına dayanan eğitim felsefesi, eğitimde liberal eğitim ve mesleki eğitim olarak görülür. Özgür bireyler yetiştirilmesini amaçlayarak; liberal bir eğitim tasarlamıştır. Realist eğitim felsefesine göre; eğitim, öğrencilere değerli ve rasyonel tercihlerde bulunabilmeyi öğretebilmelidir. Erekçi bir filozof olan Aristotales, eğitimin öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olması gerektiğini düşünür. Eğitim felsefesini “Lyceum” adlı okulunda hayata geçirmiş olan Aristotales, tüm bu özgürlüğü ve mutluluğu, felsefe ve düşünmenin sağlayacağını söyler.

Klasik Bir Eğitim Felsefesi Olarak Spiritüalist Eğitim Felsefesi

Modern döneme gelinceye kadar, dünyada gerek Hristiyan, gerek Musevi, gerekse de İslam toplumlarına klasik eğitim felsefesinin bir yaklaşımı olan spiritüalist eğitim felsefesi egemen olmuştur. Bu düşünce, Hristiyan dünyada manastırlarda, İslam dünyasında medreselerde vücut bulmuştur. Ruhçuluğu ve maneviyatı ön plana çıkaran bir eğitim felsefesidir. Bu eğitim felsefesinin İslam dünyasındaki doruk noktası, Gazali’dir. Gazali’ye göre eğitimin amacı; öğrenciye yoğunluklu olarak dini bilimleri öğretip, bu dünyadan en üst düzeyde el etek çektirerek ahiretteki mutluluğa hazırlamaktır. Öğretim programlarında dini bilimler, akli bilimlere göre öncelenmeli; cemaat ve aile okulun önüne geçebilmeli, öğretmenin görevi de dini öğreterek, yayarak dini bir toplum oluşmasına hizmet etmek olmalıdır, der.

Klasik Bir Eğitim felsefesi Olarak Natüralist Eğitim

Spiritüalist eğitim felsefesinden sonra dünyaya yine klasik eğitim felsefesinin bir yaklaşımı olan; ama bilime dayanan natüralist eğitim felsefesi hakim olmuştur. Ruhun önüne bilimi ve doğayı geçirip; bunun gerçeklik olduğunu savunan natüralist eğitim felsefesinin temsilcileri; Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Diderot, Voltaire ve Jean Jacques Rousseau’dur. Öğrenci merkezli bir eğitimi savunarak,eğitim tarihinde bir kırılma yaratmış olan bu eğitim felsefesi, genel olarak; çocuğun toplum tarafından bencil ve hırslı bir hale getirildiğini, çocuğun haklarının ödevlerinden önce gelmesi gerektiğini ve öğrencinin insan doğasına göre eğitilmesi gerektiğini savunurlar. Natüralist eğitim felsefesinin bilimci kanadından farklı düşünen Rousseau, “Emilie”de insanın doğası itibariyle iyi olduğunu savunmuştur.

Klasik Bir Eğitim Felsefesi Olarak Kültürel Eğitim Felsefesi

Klasik bir eğitim felsefesi olan kültürel eğitim felsefesinde, eğitim bir bildung olarak kabul edilir. Yani; öğrencinin kültüre dahil edilmesini, kültür aracılığıyla kendini gerçekleştirmesini savunurlar. Eğitim olmadan kültür, kültür olmadan eğitim olmaz diyen kültürel eğitim felsefesinin, romantik kanadından farklı olarak en önemli temsilcisi irrasyonalist, nihilist Nietzsche’dir. Nietzsche, gerek pratik gerekse de teorik olarak dil öğretimine önem verdiği gibi; klasiklerin okunmasını salık verir ve sadece bir vidayı çevirmekten öteye gidemeyen; ama inanılmaz ustalığa ulaşmış fabrika işçisi tarzı uzmanlaşmaya karşı çıkar.

Klasik Bir eğitim Felsefesi Olarak Pragmatik Eğitim Felsefesi

Klasik eğitim yaklaşımlarından olan pragmatik eğitim felsefesi, 20. Yüzyıla damgasını vurmuş bir eğitim felsefesidir. Öğrenci merkezli bir eğitimi savunan bu yaklaşımın en önemli temsilcisi John Dewey’dir. Okulun, demokratik bir toplumda, öğrencilere demokrasiyi bir hayat tarzı olarak yaşatması gerektiğini ve bunun için de laboratuvar okullarının geliştirilmesi gerektiğini söylerler. Bunlar eğitimi, hayata hazırlık olarak değil; eğitimin kendisi olarak görürler.

Klasik Bir Eğitim Felsefesi Olarak Bireyci Eğitim Felsefesi

Klasik bir eğitim felsefesi olan bireyci eğitim felsefesi, öğrenci merkezli bir yaklaşım olup; egzistansiyalist felsefeye dayanmaktadır.Kierkegaard, Jaspers, Sartre, Camus ve Marcel gibi filozoflardan köklerini almakla beraber Buber önemli bir temsilcisidir. Hümanizm ve bireycilik arasında bir denge kurarlar. Öğrencinin kulağı kadar ağzı da olduğunu savunan bu eğitim felsefesi, eğitimde diyalojik bir sen-ben ilişkisi olması gerektiğini, öğrencinin böyle özgürleşebileceğini söylerler. İdeal bir eğitim felsefesini ortaya koyma adına; Buber’in bahçıvan, heykeltıraş, huni ve pompa metaforları büyük önem taşımaktadır.

Preskriptif diye de adlandırılan klasik eğitim felsefesi; Platon’un idealist eğitim felsefesiyle, Aristotales’in realist eğitim felsefesiyle Gazali’nin spiritüalist eğitim felsefesiyle, Rousseau’nun natüralist eğitim felsefesiyle, Nietzsche’nin kültürel eğitim felsefesiyle, John Dewey’in pragmatik eğitim felsefesiyle ve Buber’in bireyci eğitim felsefesiyle, dünya tarihine damga vurmuş ve yaşamlarımızı etkilemeye de devam etmektedir. MEB, klasik eğitim felsefelerini, yerel kültürümüzü merkeze alarak, analitik ve eleştirel eğitim felsefeleriyle de hesaplaşarak, bir an önce kendi güçlü eğitim felsefemizi ortaya koymak zorundadır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45
“ÖĞRETMENİM AMA NE İŞ OLSA YAPARIM”: Senden Özür Dilerim Öğretmenim, HASAN SONGUR Kardeşim 28 Şubat 2018 - 11:44
CUMHURBAŞKANI’NIN EĞİTİMDE EKSİK BIRAKMIŞIZ DEDİĞİ ŞEY NE? 26 Şubat 2018 - 16:45
SAVAŞ ESNASINDA EĞİTİM KONGRESİNİ TOPLAYACAK KADAR EĞİTİME ÖNEM VEREN CHP’NİN SON KURULTAYINDA EĞİTİM 23 Şubat 2018 - 12:53
‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03