Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ

26.10.2017 12:20 | Son Güncelleme: 26.10.2017 12:20

Ülkemizin İnsan Doğası Tasarımından Ne Anladığı Öğrencilerimize Verilecek Eğitimi Belirler

Eğitimimizin daha güçlü olabilmesi için güçlü bir eğitim felsefesine neden dayanması gerektiğinden uzun uzun bahsetmiştik. MEB’in eğitimimizi daha güçlü kılabilmesi, eğitim sorunlarımızı çözebilmesi için de eğitim felsefemizin ontolojik boyutlarını ortaya koyması gerekmektedir. Eğitim felsefelerinin ontolojik boyutları, epistemolojik boyutları gibi teorik boyutlarını teşkil eder. Eğitim felsefemizin ontolojik boyutu demek; öğretmen ve öğrencinin kendileriyle, aralarında kurulan ilişkinin mahiyeti demektir. Yani eğitim alanını oluşturan varlık ve unsurların arasında kurulan eğitim ilişkisinin mahiyeti eğitim felsefesinin ontolojisidir. MEB, bu yönüyle, ülkemizin eğitiminin gerçekleşmesini sağlayan fenomen ve varlıkları; yani öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticisi ve veliler gibi eğitimin tüm paydaşlarını eğitim felsefesinin ontolojik öğeleri olarak kabul edip hareket etmek durumundadır.

Eğitilenin Ontolojisini Bilmek Eğitimde Başarıyı Getirir

Ülkemizin eğitiminin ontolojisi, eğitime uygun eylemlerden, eğitim ilişkilerinden, bunları yürüten eğitimcilerden, eğitilen öğrencilerden oluşur. Eğitimin ana öğesi olan öğrencinin; yani eğitilenin ontolojisini ortaya koymak, yani öğrencinin doğasının neden meydana geldiğini, onun hangi değerlerden oluştuğunu bilmek, eğitimde başarının kilididir. Bu ontoloji eğitimin öznelerini de belirler. Sözgelimi, yakın döneme kadar sadece gençlik dönemine kadar olanlar öğrenci olarak kabul edilirken; günümüzde yaşam boyu öğrenmeden hareketle yetişkinler de öğrenci olarak kabul edilmektedirler. Eğitilenin; yani öğrencinin arızi(öğrenciliğini belirlemeyen, eğitimin neliğini de değiştirmeyen ve etkilemeyen) özelliklerini ve özsel(öğrencinin özünü, doğasını oluşturan) özelliklerini bilerek eğitim yapmak eğitimin niteliğini etkiler. Ve sizin insan doğasından ne anladığınız eğitileninize nasıl bir eğitim vereceğinizi şekillendirecektir.

Ülkemizin İnsan Doğası Tasarımından Ne Anladığı Öğrencilerimize Verilecek Eğitimi Belirler

Yunanlıların Antik Yunan’da insan doğası tasarımından anladıkları, insanı belirleyen şeyin onun rasyonalitesi olduğu, yani insanı insan yapan şeyin onun aklı olduğudur. İşte bu rasyonel insan anlayışlarının sonucu olarak da eğitimde ruhun rasyonel yönü için felsefeye, pratik yönü için de ahlaka önem vermişlerdir. Tüm bu nedenlerle de Antik yunan eğitiminde ahlak ve karakter eğitimi ön plandadır. Ortaçağda ise insan doğası tasarımı olarak kabul edilen görüşten dolayı, eğitimde vahyin her yönüyle aktarıldığı dini bilimler ön plana çıkar. Modern döneme geldiğimizde ise natüralist ve liberal insan doğası tasarımları ön plana çıkar. Bu dönemde insan doğasını anlamada büyük ölçüde dinin yerini bilim alır ve Bacon, Hobbes, Locke, Rousseau ve Hume gibi filozoflar bilim merkezli açıklamalar yaparlar. Ama eğitime yansıyan ortak yanları natüralist ve liberal insan doğası anlayışları, insanın eğitim sayesinde insan olduğudur. Hareket halindeki madde, boş bir levhaya karşılık gelme ve iyi olma, insan doğası tasarımlarındandır. Bunlara göre insan eğitim sayesinde kendini gerçekleştirebilir. Yine Marksizm’de kendi insan doğası tasarımından hareketle bilim eğitimine, teknik eğitime önem vermiş; iş ve teknik eğitimini ön plana çıkarmış ve öğrencilere dayanışmacı ve özgeci bir ahlak kazandırmayı amaç edinmiştir. Tüm bunlar Marksizm’in insan doğası tasarımına yeni insanı üreten, insanın kendisini emeği yoluyla gerçekleştiren bir varlık olarak görmesine dayanır.

Yapılandırmacılık Değişmezliğe Bir Tepki Eğitim Felsefesidir

Postmodernistler, eleştirel pedagoglar ve feministler de insan doğasının değişmezliğine karşı anti-özcü bir yaklaşım belirlemişlerdir. Yani daimiciliğin, davranışçılığın, özcülüğün, bilişselciliğin ve ilerlemeciliğin değişmezliğine karşı yapılandırmacılığı savunmuşlardır. Bu değişme de problem çözmeyle mümkündür. Tüm bunların sonunda yapılandırmacı eğitim anlayışı eğitilenin problem çözme ve eleştirel düşünmeye aktif katılmasının önemini ortaya koymuştur.

Sokrates Öğrenen Olarak Öğretmeni Savunur

Eğitim felsefemizin ontolojisini ortaya koymak, yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere insan doğası tasarımından ne anladığımızla doğrudan ilişkilidir. Eğitim felsefesi ontolojisinin eğitilen öğrenciden sonra diğer önemli unsuru da öğretmen yani eğiticidir. Eğitim felsefesi ontolojisinin önemli bir konusu da bu yönüyle öğretmen olmanın ne olduğu ve öğretmenin kim olduğudur. Öğretmeni merkeze alan geleneksel anlayış mı, öğrenci merkezli modern bir eğitim mi? Alanı ve konusunda uzman öğretmen mi, öğretim yöntemleri konusunda uzman öğretmen mi? Eğitimden ziyade bilgi aktaran öğretmen mi? İşte bu sorulara da eğitim felsefesinin ontolojisi yanıt verir. Örneğin; bilgi deposu öğretmenleri Sofistler temsil ederken, öğrencisiyle öğrenen öğretmeni; yani öğrenen olarak öğretmeni Sokrates, Dewey, Pragmatistler, Freire ve Piaget savunur. Üçüncü öğretmen tipi ise, kolaylaştıran kişi olarak öğretmendir. Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak koşulları oluşturan ve aktif olan bu öğretmen modelini de Sokrates, Rousseau, Dewey ve Freire savunur.

Eğitim Felsefesinin Ontolojisinin Üçüncü Temel Unsuru Eğitim Eylemidir

Eğitim felsefesinin ontolojisinin eğitilen ve eğitenden sonra üçüncü temel unsuru eğitim eylemidir. Eğitim eylemi demek, öğrenci ile öğretmeni birbirine bağlayan, öğrencide dönüşüm yaratmaya çalışan eylem demektir. Eğitim eylemlerini ise eğitimde gözetilen amaçlar belirler. Bu eğitim eylemlerinin de arızi özellikleri olduğu gibi; eğitenin eğitilende bilgi ve davranış yönünden değiştirdiği özsel özellikler de vardır.

MEB, eğitim felsefemizin eğitilen, eğiten ve eğitim eylemi boyutlarını ülkemizin insan doğası tasarımından hareketle belirleyerek, eğitimimizin gerçekleşmesini sağlayan fenomen ve varlıkları net bir şekilde ortaya koymalıdır. Eğitim felsefemizin teorik boyutlarından olan ontolojik boyutunun ortaya konması sonucu bilgi deposu, öğrencisiyle öğrenen ve kolaylaştıran kişi olarak öğretmen profilinden bize uygun olanlar da belirginleşecek ve eğitim felsefemiz de daha netleşecektir. Eğitim felsefemizin ontolojik boyutlarının ortaya konmasıyla eğitim sorunlarımız da daha rahat çözülecektir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07