Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ

26.10.2017 12:20 | Son Güncelleme: 26.10.2017 12:20

Ülkemizin İnsan Doğası Tasarımından Ne Anladığı Öğrencilerimize Verilecek Eğitimi Belirler

Eğitimimizin daha güçlü olabilmesi için güçlü bir eğitim felsefesine neden dayanması gerektiğinden uzun uzun bahsetmiştik. MEB’in eğitimimizi daha güçlü kılabilmesi, eğitim sorunlarımızı çözebilmesi için de eğitim felsefemizin ontolojik boyutlarını ortaya koyması gerekmektedir. Eğitim felsefelerinin ontolojik boyutları, epistemolojik boyutları gibi teorik boyutlarını teşkil eder. Eğitim felsefemizin ontolojik boyutu demek; öğretmen ve öğrencinin kendileriyle, aralarında kurulan ilişkinin mahiyeti demektir. Yani eğitim alanını oluşturan varlık ve unsurların arasında kurulan eğitim ilişkisinin mahiyeti eğitim felsefesinin ontolojisidir. MEB, bu yönüyle, ülkemizin eğitiminin gerçekleşmesini sağlayan fenomen ve varlıkları; yani öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticisi ve veliler gibi eğitimin tüm paydaşlarını eğitim felsefesinin ontolojik öğeleri olarak kabul edip hareket etmek durumundadır.

Eğitilenin Ontolojisini Bilmek Eğitimde Başarıyı Getirir

Ülkemizin eğitiminin ontolojisi, eğitime uygun eylemlerden, eğitim ilişkilerinden, bunları yürüten eğitimcilerden, eğitilen öğrencilerden oluşur. Eğitimin ana öğesi olan öğrencinin; yani eğitilenin ontolojisini ortaya koymak, yani öğrencinin doğasının neden meydana geldiğini, onun hangi değerlerden oluştuğunu bilmek, eğitimde başarının kilididir. Bu ontoloji eğitimin öznelerini de belirler. Sözgelimi, yakın döneme kadar sadece gençlik dönemine kadar olanlar öğrenci olarak kabul edilirken; günümüzde yaşam boyu öğrenmeden hareketle yetişkinler de öğrenci olarak kabul edilmektedirler. Eğitilenin; yani öğrencinin arızi(öğrenciliğini belirlemeyen, eğitimin neliğini de değiştirmeyen ve etkilemeyen) özelliklerini ve özsel(öğrencinin özünü, doğasını oluşturan) özelliklerini bilerek eğitim yapmak eğitimin niteliğini etkiler. Ve sizin insan doğasından ne anladığınız eğitileninize nasıl bir eğitim vereceğinizi şekillendirecektir.

Ülkemizin İnsan Doğası Tasarımından Ne Anladığı Öğrencilerimize Verilecek Eğitimi Belirler

Yunanlıların Antik Yunan’da insan doğası tasarımından anladıkları, insanı belirleyen şeyin onun rasyonalitesi olduğu, yani insanı insan yapan şeyin onun aklı olduğudur. İşte bu rasyonel insan anlayışlarının sonucu olarak da eğitimde ruhun rasyonel yönü için felsefeye, pratik yönü için de ahlaka önem vermişlerdir. Tüm bu nedenlerle de Antik yunan eğitiminde ahlak ve karakter eğitimi ön plandadır. Ortaçağda ise insan doğası tasarımı olarak kabul edilen görüşten dolayı, eğitimde vahyin her yönüyle aktarıldığı dini bilimler ön plana çıkar. Modern döneme geldiğimizde ise natüralist ve liberal insan doğası tasarımları ön plana çıkar. Bu dönemde insan doğasını anlamada büyük ölçüde dinin yerini bilim alır ve Bacon, Hobbes, Locke, Rousseau ve Hume gibi filozoflar bilim merkezli açıklamalar yaparlar. Ama eğitime yansıyan ortak yanları natüralist ve liberal insan doğası anlayışları, insanın eğitim sayesinde insan olduğudur. Hareket halindeki madde, boş bir levhaya karşılık gelme ve iyi olma, insan doğası tasarımlarındandır. Bunlara göre insan eğitim sayesinde kendini gerçekleştirebilir. Yine Marksizm’de kendi insan doğası tasarımından hareketle bilim eğitimine, teknik eğitime önem vermiş; iş ve teknik eğitimini ön plana çıkarmış ve öğrencilere dayanışmacı ve özgeci bir ahlak kazandırmayı amaç edinmiştir. Tüm bunlar Marksizm’in insan doğası tasarımına yeni insanı üreten, insanın kendisini emeği yoluyla gerçekleştiren bir varlık olarak görmesine dayanır.

Yapılandırmacılık Değişmezliğe Bir Tepki Eğitim Felsefesidir

Postmodernistler, eleştirel pedagoglar ve feministler de insan doğasının değişmezliğine karşı anti-özcü bir yaklaşım belirlemişlerdir. Yani daimiciliğin, davranışçılığın, özcülüğün, bilişselciliğin ve ilerlemeciliğin değişmezliğine karşı yapılandırmacılığı savunmuşlardır. Bu değişme de problem çözmeyle mümkündür. Tüm bunların sonunda yapılandırmacı eğitim anlayışı eğitilenin problem çözme ve eleştirel düşünmeye aktif katılmasının önemini ortaya koymuştur.

Sokrates Öğrenen Olarak Öğretmeni Savunur

Eğitim felsefemizin ontolojisini ortaya koymak, yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere insan doğası tasarımından ne anladığımızla doğrudan ilişkilidir. Eğitim felsefesi ontolojisinin eğitilen öğrenciden sonra diğer önemli unsuru da öğretmen yani eğiticidir. Eğitim felsefesi ontolojisinin önemli bir konusu da bu yönüyle öğretmen olmanın ne olduğu ve öğretmenin kim olduğudur. Öğretmeni merkeze alan geleneksel anlayış mı, öğrenci merkezli modern bir eğitim mi? Alanı ve konusunda uzman öğretmen mi, öğretim yöntemleri konusunda uzman öğretmen mi? Eğitimden ziyade bilgi aktaran öğretmen mi? İşte bu sorulara da eğitim felsefesinin ontolojisi yanıt verir. Örneğin; bilgi deposu öğretmenleri Sofistler temsil ederken, öğrencisiyle öğrenen öğretmeni; yani öğrenen olarak öğretmeni Sokrates, Dewey, Pragmatistler, Freire ve Piaget savunur. Üçüncü öğretmen tipi ise, kolaylaştıran kişi olarak öğretmendir. Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak koşulları oluşturan ve aktif olan bu öğretmen modelini de Sokrates, Rousseau, Dewey ve Freire savunur.

Eğitim Felsefesinin Ontolojisinin Üçüncü Temel Unsuru Eğitim Eylemidir

Eğitim felsefesinin ontolojisinin eğitilen ve eğitenden sonra üçüncü temel unsuru eğitim eylemidir. Eğitim eylemi demek, öğrenci ile öğretmeni birbirine bağlayan, öğrencide dönüşüm yaratmaya çalışan eylem demektir. Eğitim eylemlerini ise eğitimde gözetilen amaçlar belirler. Bu eğitim eylemlerinin de arızi özellikleri olduğu gibi; eğitenin eğitilende bilgi ve davranış yönünden değiştirdiği özsel özellikler de vardır.

MEB, eğitim felsefemizin eğitilen, eğiten ve eğitim eylemi boyutlarını ülkemizin insan doğası tasarımından hareketle belirleyerek, eğitimimizin gerçekleşmesini sağlayan fenomen ve varlıkları net bir şekilde ortaya koymalıdır. Eğitim felsefemizin teorik boyutlarından olan ontolojik boyutunun ortaya konması sonucu bilgi deposu, öğrencisiyle öğrenen ve kolaylaştıran kişi olarak öğretmen profilinden bize uygun olanlar da belirginleşecek ve eğitim felsefemiz de daha netleşecektir. Eğitim felsefemizin ontolojik boyutlarının ortaya konmasıyla eğitim sorunlarımız da daha rahat çözülecektir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATADIKLARINI SANIP “MİLLİ EĞİTİMCİLİK” OYNAYANLAR NE YAPMAK, NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR? 18 Ocak 2018 - 12:56
MEB İNSAN KAYNAKLARI KARANLIKTA KİME GÖZ KIRPTI… 17 Ocak 2018 - 13:52
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38
PERSLERDEN FARSLARA İRAN EĞİTİM SİSTEMİ 03 Ocak 2018 - 14:57
YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ 02 Ocak 2018 - 12:29
BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR 29 Aralık 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ VE MEB, HEPİNİZİN BANA MOBBİNG UYGULAMASINDAN DAHA ÖNEMLİ 28 Aralık 2017 - 10:09
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ? 26 Aralık 2017 - 12:18
MEB, CUMHURBAŞKANIMIZIN EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARIYI, AKRABALARI BİR YERE GETİREREK, MERİTOKRASİYİ UYGULAMAYARAK YAKALAYAMAZSA; TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ KENDİ KENDİNİ YOK EDER 25 Aralık 2017 - 16:15
CUMHURBAŞKANI, EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN; MUHTARLAR KADAR OKUL MÜDÜRLERİYLE DE TOPLANMALIDIR 21 Aralık 2017 - 16:52
ATİNALI PLATON’UN İDEAL DEVLETİNDEN ALTINDAĞ’IN BEBELERİNE, EĞİTİM VE MÜZİKLE TÜRKİYE’NİN HARMONİASI 21 Aralık 2017 - 16:39
BİR “CAN”A DOKUNMAYA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN CANINA KIYMAK DA NEYİN NESİDİR!!! 19 Aralık 2017 - 14:49
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE MEB’İN BEKLENEN DEĞİŞİMLERDE AKIL TERİNE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK OLASI METAL YORGUNLUĞUNU DA ENGELLEYEBİLMESİ 18 Aralık 2017 - 17:42
EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52