adscode

Uzmanlar TEOG 1.ve 2. Dönem Sorularını Karşılaştırdı

NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI BÖLÜM BAŞKANLARI TEOG SINAVINI DEĞERLENDİRDİ.

Uzmanlar TEOG 1.ve 2. Dönem Sorularını Karşılaştırdı
Sınavlar

          

2015 MEB, II. TEOG SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ (1. OTURUM)

 

1) TÜRKÇE SORULARI

 

A) 29 NİSAN 2015 II. TEOG TÜRKÇE SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

SINAV SORULARININ KONU DAĞILIMI

 

1) Türkçe sınavında, “Fiilimsi ve Cümlenin Ögeleri” konuları hariç diğer tüm konulardan soru sorulmuştur. Sınavda, özellikle anlam sorularında çeldiricisi güçlü soruların olduğu gözlenmektedir. (C kitapçığı 2. 4. 12. ve 14. sorular)

 

2) Soruların çoğu anlaşılır ve orta dü- zeydedir. 4 sorunun zor, 10 sorunun orta ve diğerlerinin ise kolay düzeyde olduğu anlaşıl- maktadır.

 

3) Sonuç olarak, 2015 TEOG Türkçe sınavı bize göstermiştir ki MEB, “okuma – anlama – yorumlama” sorularına ağırlık vermiş ve soruları da bu kazanımlara yönelik hazırlamıştır.

 

KONULAR

SORU SAYILARI

 

Sözcükte ve z Öbeklerinde Anlam

6

 

Cümlede Anlam

1

 

Paragrafta Anlam

7

 

Eylemde Çatı

1

 

Cümle Türleri

2

 

Yazım Kuralları

1

 

Noktalama İşaretleri

1

 

Yazı Türleri

1

 

 

TOPLAM

 

20

 

 

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın yaptığı DENEME SINAVLARININ Soruları, II. TEOG konularına bağlı olarak hazırlanmıştır. Ancak Kurumumuzun hazırladığı sorular, sınavda çıkan sorulardan daha zorlayıcıdır. TEOG sınavında

çıkan soruların %95’inin öğrencilerimize verilen dokümanlar ve yaptığımız denemelerle örtüştüğü görülmüştür.

 

B) 2014 - 2015 EĞİTİM YILI, I. ve II. TEOG SINAVLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 

2014 - 2015 EĞİTİM YILI, I. VE II. TEOG KONU DAĞILIMI

 

 

 

1)  Söz ve Söz Öbeklerinde, II. TEOG’da, I. TEOG’a göre soru sayısının ve zorluk derecesinin arttığı gözlenmektedir.

 

2) Cümlede Anlam konusunda, I. TEOG da dahil olmak üzere daha önce yapılan sınavlara göre gözle görülür derecede soru sayısının azaltıldığı görülmektedir.

 

3) Parçada Anlamda ise  I. TEOG’a göre soruların daha belirleyici ve çeldirici olduğu gözlenmektedir.

 

4) Dil Bilgisi sorularını karşılaştırdığımızda 

I. TEOG ve II. TEOG’daki sorularının zorluk derecelerinin eşit olduğu gözlenmiştir.

 

KONULAR

SORU SAYILARI

 

 

 

I. TEOG

 

II. TEOG

 

Sözcükte ve z Öbeklerinde Anlam

4

6

 

Cümlede Anlam

2

1

 

Paragrafta Anlam

9

7

 

Eylemde Çatı

1

 

Eylemsi

2

 

Cümle Türleri

2

 

Cümlenin Ögeleri

1

 

Yazım Kuralları

1

 

Noktalama İşaretleri

1

1

 

Yazı Türleri

1

1

 

TOPLAM

20

20

 

 

C) 2014 II. TEOG İLE 2015 II. TEOG TÜRKÇE SORULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

1) 2014 II. TEOG sınavında, 5 sorunun zor, 13 sorunun orta, 2 sorunun ise kolay olduğu anlaşılmıştır.

2) 2015 II. TEOG sınavında ise 4 sorunun zor, 10 sorunun orta, 6 sorunun kolay olduğu görülmüştür.

3) 2015 II. TEOG’un yıl içerisinde yapılan I. TEOG’a göre zor ve belirleyici, 2014 II. TEOG’a göre ise kolay olduğu düşünülmektedir.

                                                                                                                                                  Nesibe Aydın Eğitim Kurumları

Türkçe Zümresi

 

 

2) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI


29.04.2015

 

 

A) 29 NİSAN 2015 MEB TEOG–2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SINAV SORULARININ

 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

 

SINAV SORULARININ KONU DAĞILIMI

 

ÜNİTELER

 

SORU SAYILARI

 

KONULAR

 

Hz. Muhammed

 

6

 

 

 

Zekat – Hac – Kurban

 

 

5

 

Kurban                              1 soru Hac                                    3 soru Yardımlaşma                          1 soru

 

 

Kur’an’da Akıl ve Bilgi

 

 

3

 

Bilgi      2 soru

Taassup     1 soru

 

 

Güzel Ahlak ve İslam’a Göre

Kötü Alışkanlıklar

 

 

5

 

Doğa Sevgisi                     1 soru Kötü Alışkanlıklar              3 soru Kul Hakkı                                1 soru

 

Dinlerin Evrensel Öğütleri ve

Dünya Dinleri

 

 

1

 

 

Hinduizm - Budizm    1 soru

 

TOPLAM

 

20

 

 

 

B) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınav Sorularının Analizi

 

1) Genel olarak sınav kolay bulunmuştur.

 

2) Anlama – kavrama tipi sorular ciddi ağırlık göstermektedir.

 

3) Anlama ve kavrama ölçen sorular, konularla ilgili ayet ve hadislerin yorumlanmasını gerektir-

miştir.

 

4) Temel dini bilgilerden çok genel ahlaki değerler içeriği oluşturmuştur.

 

5) Doğrudan bilgi gerektiren 5 soru bulunmaktadır. Ancak bunlar çok eleyici olmayan basit sorulardır.

 

6) Soruların genel olarak anlamsal olması ve bu sorularda geçen ayet ve hadisler ders içerikle-

rimizle ve Nesibe Aydın Eğitim Kurumları denemeleriyle örtüşmektedir.

 

7) 1. TEOG ve 2. TEOG konu dağılımları ünite bölümlemesine ve sıralamasına uygundur.

Konu dağılımında, 1. TEOG konularında 1 soru (yardımlaşma) ortaktır. Diğer tüm sorular 1. TEOG’dan sonra işlenen konulardan çıkmıştır. Soruların zorluk derecesi bakımından da ilk sınav gibi çok zorlanılmayan bir sınav olmuştur.

8) Geçen yılın 2. TEOG sınavı ile kıyaslandığında; konu dağılımları açısından ilk sınav sonrası işlenen konulara bu yıl daha fazla ağırlık verildiği; zorluk derecesi bakımından da bu yılın daha kolay bulunduğu görülmüştür.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi

 

 

3) MATEMATİK SORULARI

 

 

A) 29 NİSAN 2015 MEB TEOG–2 MATEMATİK SINAV SORULARININ KONU DAĞILIMI

 

 

 

SINAV SORULARININ KONU DAĞILIMI

 

KONULAR

SORU SAYILARI

 

KONULAR

SORU SAYILARI

Üslü Sayılar

1

İki Bilinmeyenli Denklemler

1

Köklü Sayılar

1

Özel Sayı Örüntüleri

1

Üçgen Eşitsizliği

1

Trigonometri

1

Açı Kenar Bağıntıları

1

Arakesit

1

Üçgende Yardımcı Elemanlar

1

Kombinasyon

1

Pisagor Bağıntısı

1

Geometrik Cisimlerin Açınımı

1

Standart Sapma

1

Doğrunun Eğimi

2

Gerçek Sayılar

1

Özdeşlik

1

Olasılık

1

Çarpanlara Ayırma

1

Eşlik ve Benzerlik

1

TOPLAM

20

 

1) Konu analizlerinden anlaşılacağı üzere TEOG–2 sınavının %50’si (10 soru) kolay, %40’ı (8 soru) orta ve %10’u (2 soru) zor düzeydedir. Soruların 2 tanesi Kasım ayındaki TEOG–1 sınavından önce işlenen konuları, 18 tanesi de TEOG–1 sınavından sonra işlenen konuları kapsamaktadır.

 

2) 2015 TEOG–2 Matematik soru tarzlarının, 2014 TEOG–2 Matematik sorularına paralel olma-

 

sıyla birlikte daha seçici ve çeldirici sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir.

 

 

3) Konu dağılımlarında beklenmedik bir durum söz konusu olmamıştır. Sınav konularından Fraktal, Dönüşüm Geometrisi, Histogram, Çok Yüzlüler ve Çok Küplüler konularından soru sorulmamıştır. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Matematik Zümresinin hazırladığı TEOG denemeleri de bu konu dağılımları oranında oluşturulmuştur.

 

 

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Matematik Zümresi

 

 

29 Nisan 2015 MEB TEOG–2 MATEMATİK

Sorularının kazanımlarının ve zorluk derecelerinin analizleri şu şekildedir

 

 

SORULAR

 

KAZANIM KODLARI

 

 

KAZANIMLAR

 

ZORLUK DERECESİ

 

1. SORU

 

3.1.3

 

Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

KOLAY

 

 

2. SORU

 

 

3.2.3

 

Kareköklü bir sayıyı sembolleriyle ifade eder ve sembolleriyle ifade edilmiş bir sayıyı da kök içerisine alır.

 

 

ORTA

 

3. SORU

 

3.2.3

 

Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile

üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 

KOLAY

 

4. SORU

 

1.3.5

 

Üçgende   kenarortay,   kenarorta   dikme,   açıortay   ve yüksekliği inşa eder.

 

ORTA

 

5. SORU

 

1.3.8

 

Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

 

KOLAY

 

6. SORU

 

1.5.2

 

Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

 

ORTA

 

7. SORU

 

1.4.3

 

Dik   üçgendeki   dar   açıların   trigonometrik   oranlarını

problemlerde uygular.

 

KOLAY

 

8. SORU

 

2.4.1

 

Standart sapmayı hesaplar.

 

KOLAY

 

9. SORU

 

3.3.1

 

Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı

açıklar.

 

KOLAY

 

10. SORU

 

1.3.6

 

Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.

 

ORTA

 

11. SORU

 

4.3.4

 

Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle

çözer.

 

ORTA

 

12. SORU

 

4.2.1

 

Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.

 

KOLAY

 

13. SORU

 

4.3.2

 

Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

 

KOLAY

 

14. SORU

 

4.2.3

 

Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.

 

KOLAY

 

15. SORU

 

4.3.1

 

Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.

 

ORTA

 

16. SORU

 

4.1.1

 

Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

 

KOLAY

 

17. SORU

 

1.5.5

 

Bir düzlem ile bir geometrik cismin arakesitini belirler ve inşa eder.

 

ZOR

 

18. SORU

 

1.3.3

 

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.

 

ZOR

 

19. SORU

 

2.3.1

 

Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

 

ORTA

 

20. SORU

 

2.5.1

 

Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

 

ORTA

 

 

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Matematik Zümresi

 

 

29 Nisan 2015 MEB TEOG–2 TÜRKÇE

Sorularının kazanımlarının ve zorluk derecelerinin analizleri şu şekildedir

 

 

SORULAR

 

KAZANIM KODLARI

 

 

KAZANIMLAR

 

ZORLUK DERECESİ

 

1. SORU

 

1542

 

Okuduklarında geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.

 

ORTA

 

2. SORU

 

1507

 

Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

 

ZOR

 

3. SORU

 

1512

 

Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.

 

ORTA

 

4. SORU

 

1507

 

Metnin    bağlamından    hareketle    kelime    ve    kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

 

ZOR

 

5. SORU

 

1541

 

Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

 

ORTA

 

6. SORU

 

1521

 

Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.

 

KOLAY

 

7. SORU

 

1507

 

Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

 

ORTA

 

8. SORU

 

1524

 

Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.

 

ORTA

 

9. SORU

 

1511

 

Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.

 

ORTA

 

10. SORU

 

1510

 

Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

 

ORTA

 

11. SORU

 

1538

 

Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.

 

ORTA

 

 

12. SORU

 

1604

1521

 

Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.

 

 

ZOR

 

13. SORU

 

1518

 

Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.

 

ORTA

 

14. SORU

 

1510

 

Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

 

ZOR

 

15. SORU

 

1519

 

Metne ilişkin sorulara cevap verir.

 

ORTA

 

16. SORU

 

1593

 

Yazım kurallarını kavrayarak uygular.

 

KOLAY

 

17. SORU

 

1594

 

Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.

 

KOLAY

 

18. SORU

 

1602

 

Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.

 

KOLAY

 

19. SORU

 

1603

 

İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.

 

KOLAY

 

20. SORU

 

1605

 

Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.

 

ORTA

 

 

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Türkçe Zümresi

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)