adscode
adscode

İlkokul öğretmenleri uzaktan eğitimi nasıl değerlendirdi?

Eğitim Sen'in “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile yaptığı anket sonuçlarına göre ilkokul öğretmenleri uzaktan eğitimi nasıl değerlendirdi?

İlkokul öğretmenleri uzaktan eğitimi nasıl değerlendirdi?
Sendikalar

 

Türkiye’de Covid-19 pandemisinin resmi olarak ilk kez tanımlanmasının üzerinden bir yıl iki ay (Mart 2020-Mayıs 2021) geçti. Pandemi ile geçen üç okul dönemi tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz zaman dilimi içinde pandemi koşulları toplumsal yaşamın bütün alanlarını etkisi altına aldı, toplum sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda kalıcı tahribatlar yarattı. Pandeminin ilk aylarında sağlık hizmetlerinin ve yaşamın sürdürülmesine katkıda bulunan temel üretim hizmetlerinin öncelenmesi anlaşılabilir bir durum iken pandeminin ilk altı ayından sonra geçen zaman diliminde en geride bırakılan kamusal hizmet alanlarından birisi eğitim oldu.

Sendikamız “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile oluşturduğu soru seti yoluyla eğitimin en etkin bileşenlerinden birisi olan öğretmenlerin uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair görüşlerini almak üzere dijital kanalla veri topladı. Geliştirilen bilgi toplama aracı, Nisan 2021’in son haftasında sendikamız şube ve temsilciliklerine ulaştırıldı, ayrıca web sayfamız ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve bilgi toplama aracı gönüllülük temelinde öğretmenler tarafından dolduruldu. Bilgi toplama sürecine 3743 öğretmen katıldı.

Sendikamız araştırmanın ilk sonuçlarını eğitim kademelerine göre incelemiş, bu hafta ilkokul öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin verinin dağılımını ortaya koymuştur. Anketi dolduranların 1279’u ilkokul öğretmenidir. İlkokul öğretmenlerinin yanıtları ilkokul düzeyinde öğretmenlerin ve öğrencilerinin uzaktan eğitim ve çevrimiçi derslerde karşılaştığı özgül sorunları ortaya koymaktadır.

İlkokul Öğretmenlerinin Günde Ortalama Kaç Saat Ders Verdiklerine İlişkin Dağılım

İlkokul öğretmenlerinin % 77’si (982) günde ortalama “5-6 saat” ders vermektedir. Öğretmenlerin “3-4 ders saatinin altında” ders verenlerin oranı % 20’dir. “7-8 saatten uzun süre ders verenlerin” oranı sadece % 3’tür. Bu rakamlarla uyumlu olarak ilkokul öğretmenlerinin % 81’i (1040 kişi) haftada 21-30 saat ders vermektedir.

Çizelge 1: Günde ortalama kaç saat uzaktan ders veriyorsunuz?

Günde ortalama kaç saat uzaktan ders veriyorsunuz?

Ders Saati

f

%

1-2 saat

39

3

3-4 saat

215

17

5-6 saat

982

77

7-8 saat

41

3

9 saat ve daha fazla

2

0

Toplam

1279

100

 

İlkokul Öğretmenlerinin Gözlemlerine Göre Çevrimiçi Sınıflarda Eğitime Katılım Oranları

İlkokul öğrencilerinin çevrimiçi derslere ancak % 20’sinin katılabildiğini belirtenlerin oranı % 15’tir. Bu ilkokul düzeyinde önemli bir oran olarak görülse de diğer eğitim kademelerine göre ilkokullarda öğrencilerin uzaktan eğitimi izleme oranı daha yüksektir. İlkokullarda öğrencilerin % 40’nın altında katılım gösterdiğini belirten öğretmenlerin oranı % 28’dir (363).

Öğrencilerin % 41 ila % 70 oranında derslere katıldığını ifade eden öğretmenlerin oranı % 33’tür. Yine öğrencilerin derslere % 71’in üzerinde katıldığını ifade eden öğretmenlerin oranı % 38’dir. İlkokullarda “% 81’in üzerinde katılım oluyor” diyen öğretmenlerin oranı % 23’tür. Bu oranlar diğer öğretim düzeylerine göre yüksek sayılabilir. İlkokul öğrencilerinin küçük yaşta olmaları, anne ve babaya, ebeveynlere daha bağımlı olmaları nedeniyle katılım yüksektir. Bununla birlikte bu yaş gruplarında çevrim içi derslere % 50’nin altında katılım olduğuna ilişkin gözlemde bulunan öğretmenlerin oranı az değildir, % 39’dur.

Çizelge 2: Çevrimiçi sınıflarınızda öğrencilerin uzaktan eğitime ortalama katılım oranı nedir?

Çevrimiçi sınıflarınızda öğrencilerin uzaktan eğitime ortalama katılım oranı nedir?

 

f

%

Öğrencilerin en çok yüzde 20’si katılıyor

190

15

 Öğrencilerin yüzde 21’sı ile yüzde 40’si katılıyor

173

13

Öğrencilerin yüzde 41’i ile 50’si katılıyor

135

11

Öğrencilerin yüzde 51’i le 60’ı katılıyor.

130

10

Öğrencilerin yüzde 61’i le yüzde70’i katılıyor

162

13

Öğrencilerin yüzde 71’i ile yüzde 80’i katılıyor.

196

15

Öğrencilerin yüzde 81’i ve daha yukarıda bir oranda katılım oluyor.

293

23

Toplam

1279

100

 

İlkokul Öğretmelerinin Çevrimiçi Derslerde Öğretme Heyecanı ve Sevincine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı

Bilgi toplama aracını dolduran 1279 ilkokul öğretmeninden % 29’u (239) çevrimiçi derslerde öğretme heyecanı ve sevinci yaşamadığını belirtmiştir. Bu soruya “evet, öğretme sevinci ve heyecanı hissediyorum” diyen öğretmenlerin oranı sadece % 10’dur (125). Bu soruya verilen yanıtlardan en yüksek oranı % 61 (785) ile “kısmen” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerden oluşmuştur. Bu yanıtın kararlı olmayan bir yanı vardır. Öğretme heyecanı ve sevincini “kısmen hissediyorum” diyen öğretmenler doğrudan “evet” diyemedikleri gibi “hayır” da dememişlerdir.

Çizelge 3: Çevrimiçi derslerde öğretme heyecanı ve sevinci yaşıyor musunuz?

Çevrimiçi derslerde öğretme heyecanı ve sevinci yaşıyor musunuz?

 

f

%

Evet

125

10

Kısmen

785

61

Hayır

369

29

Topla

1279

100

 

İlkokul Öğretmenlerinin Çevrimiçi Derslerde Psikolojik olarak Yaşadığı Sorunlar

İlkokul öğretmenlerinin çevrimiçi derslerde yaşadığı sorunlar yukarıda ifade edilen sorunun gerekçesini, yani öğretme heyecanı ve sevincinin olmayışını / az oluşunu açıklar niteliktedir. İlkokul öğretmenleri en yüksek oranda iki seçeneği işaretleyerek karşılaştıkları sorunları ifade etmektedir. Bu iki seçeneği işaretleyenlerin oranı % 71’e (929) ulaşmaktadır. Bunlar “öğrencileri görmeden ve onlarla etkili bir iletişim kurmadan ders yapmak gücümü azaltıyor” ile “öğrencilerin katılım düzeyinin düşük olmasını” işaret etmektedir.

Çizelge 4: Çevrimiçi derslerde yaşadığınız en ciddi sorun nedir?

Çevrimiçi derslerde yaşadığınız en ciddi sorun nedir?

 

f

%

Evde geçen günümün büyük bir kısmını uzaktan eğitim hazırlıkları ve derslerin alması kendim ve yakınlarım için ayıracağım zamanı azaltıyor

151

12

İnternet hızı yeterli değil, ders sürecinin kesintiye uğraması rahatsız edici

180

14

Öğrencilerimi göremeden, etkili iletişim kuramadan ders yapmak gücümü azaltıyor

569

45

Öğrencilerin derslere katılım düzeyinin düşük, bu nedenle az sayıda öğrenci ile ders yapmak moralimi bozuyor

360

28

Uzaktan eğitimde bilgisayar ve tableti yeterince etkili kullanamıyorum, bu konuda yeterli destek de alamıyorum

19

1

Toplam

1279

100

 

İlkokul Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Karşılaştığı En Temel Sorunların Dağılımı

İlkokul öğretmenleri yukarıdaki görüşlerle tutarlı biçimde öğrencilerin katılım sorununu işaret etmişler, % 47’si (596)  “öğrencilerin yetersiz internet ve gerekli cihazlara sahip olmamalarına” dikkati çekmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin % 22’si (274) “uzaktan eğitimde öğrencilerin yeterince öğrenemedikleri” kaygısını yaşamaktadırlar. İlkokul öğretmenlerinin % 15’i (194) uzun bir süre evde kalmaları nedeniyle öğrencilerin iletişim ve etkileşim eksikliği nedeniyle duygusal sorunlar yaşadığını ifade etmektedir.

 

 

 

Çizelge 5: Çevrimiçi derslerde size göre öğrencilerin karşılaştığı en temel sorun nedir?

Çevrimiçi derslerde size göre öğrencilerin karşılaştığı en temel sorun nedir?

 

f

%

Öğrenciler evde kalma zamanlarında fiziksel aktivite eksikliği nedeniyle sorunlar yaşıyorlar

69

5

Öğrenciler uzaktan eğitime katılım konusunda güdülenme eksikliği yaşıyorlar

80

6

Öğrenciler yetersiz internet ve gerekli cihazlara sahip olmamaları nedeniyle derslere katılamıyorlar

598

47

Öğrencilerde internet bağımlılığı oluştuğunu düşünüyorum

64

5

Uzaktan eğitimde öğrencilerin yeterince öğrenemediklerini düşünüyorum

274

22

Uzun süre evde kalmalarının bir sonucu olarak öğrenciler iletişim ve etkileşim eksikliği nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyorlar

194

15

Toplam

1279

100

 

Genel Anlamda Uzaktan Eğitimde Yaşanan En temel Soruna İlişkin Öğretmen Görüşleri

İlkokul öğretmenlerinin % 57’si (735) “uzaktan eğitimin çocuklar için eşit koşullarda sürdürülmediğini” belirtmektedir. Bu soruya ikinci ağırlıklı yanıt, bu eşitsizlikler karşısında “devletin uzaktan eğitim için internet ve cihaz desteği sağlamadığıdır (% 28, 353). Uzaktan eğitimde öğretmen emeği sömürüsünün arttığını belirten öğretmen oranı %11’dir (135).

Çizelge 6: Genele anlamda uzaktan eğitimde yaşanan en temel sorun nedir?

Genele anlamda uzaktan eğitimde yaşanan en temel sorun nedir?

 

f

%

Devlet uzaktan eğitim için internet-cihaz desteği sağlamadı

353

28

Devlet uzaktan eğitimde teknik destek sağlamadı

40

3

Öğretmen emeği sömürüsü arttı

135

11

Uzaktan eğitim çocuklar için eşit koşullarda sürdürülemedi

735

57

Uzaktan eğitim öğretmenler için eşit koşullarda sürdürülemedi

16

1

Toplam

1279

100

 

İlkokul Öğretmenlerine Göre Kısa Dönemde de Olsa Yapılan Yüz Yüze Eğitimde Karşılaşılan En Temel Sorunlar

İlkokul öğretmenlerinin büyük bir oranı soruya toplum sağlığı bağlamında yaklaşmışlardır, öğretmenlerin ikinci büyük oranı ise konuyu öğretmenlik mesleği bağlamında değerlendirmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin % 43’ü (553) yüz yüze eğitimde “toplumda kitlesel ve hızlı bir aşılamanın olmayışının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini” ifade etmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin % 24’ü (307) “öğretmenlerin hızlı ve kitlesel biçimde aşılanmamasının eğitimde kaygıyı artırdığını” belirtmişlerdir.

İlkokul öğretmenlerinin % 18’i (228) eğitim bileşenlerinin dahil olduğu karar mekanizmalarıyla okullarda demokratik bir eğitim planlamasının yapılamadığını ifade etmektedir. Okullarda etkili mekân düzenlemelerinin yapılmadığını, okullar ve sınıfların hala çok kalabalık olduğunu ifade eden ilkokul öğretmenlerinin oranı %12’dir (157).

 

Çizelge 7: Pandemi sürecinde kısa zaman dilimlerinde de olsa yapılan yüz yüze eğitimde karşılaşılan en temel sorun nedir?

 

Pandemi sürecinde kısa zaman dilimlerinde de olsa yapılan yüz yüze eğitimde karşılaşılan

 en temel sorun nedir?

 

f

%

Okullarda çeşitli nedenlerle bedelsiz maske ve yüzey hijyen malzemeleri sağlanmıyor

34

3

Öğretmenlerin hızlı ve kitlesel biçimde aşılanmaması yüz yüze eğitimde kaygıyı artırıyor

307

24

Toplumda kitlesel ve hızlı bir aşılamanın olmaması eğitim bileşenlerini de olumsuz biçimde etkiliyor

553

43

Yüz yüze eğitim için etkili mekân düzenlemeleri yapılamıyor. Haftalık okula gelişler azaltılsa bile okullar ve sınıflar hala çok kalabalık

157

12

Yüz yüze eğitimde öğretmenler, veliler ve öğrencilerin dahil olduğu katılım mekanizmalarıyla demokratik bir eğitim planlaması hayata geçirilemiyor

228

18

Toplam

1279

100

 

İlkokul Öğretmenlerinin Aşılanma Durumu

Covid 19 salgınında iki doz aşı vurulan öğretmenlerin oranı pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 14 ay geçtikten sonra bile % 22’dir. Birinci doz aşıyı olup ikincisini bekleyenlerin oranı % 66’dır. Henüz aşı olmadığını ifade eden öğretmenlerin oranı ise %12’dir (155). 

Çizelge 8: Pandemide aşılanma durumunuz nedir?

 

Pandemide aşılanma durumunuz nedir?

 

f

%

İki doz aşı oldum.

287

22

Bir doz aşı oldum, ikinciyi bekliyorum.

837

66

Henüz aşı olmadım.

155

12

Toplam

1279

100

 

 

İlkokul Öğretmenlerinin Pandeminin Devamı Durumunda Eğitimin Nasıl Sürdürülebileceğine İlişkin Görüşleri

İlkokul öğretmenlerinin yarısı, temel önlemler alınarak uzaktan ve yüz yüze eğitimin harmanlandığı bir modelin uygulanması (% 50, 641) gerektiğini ifade etmişlerdir. Derslik yapımı ve yeni öğretmen atamaları yapılarak yüz yüze eğitime başlanması gerektiğini belirten öğretmenlerin oranı % 33’tür. Öğretmenlerin % 83’ü yüz yüze eğitimin koşullarının sağlanması gerektiğini ifade etmektedir.

Bu soruya yanıt veren ilkokul öğretmenlerinin sadece % 17’si (220) “yönetilemeyen pandemi koşulları nedeniyle” uzaktan eğitime yönelmekte ve “dijital eşitsizlikler hızla giderilerek uzaktan eğitimin sürdürülmesi gerektiğini” ifade etmektedirler.

 

Çizelge 9: Size göre pandeminin bir süre daha devamı durumunda eğitim nasıl sürdürülmelidir?

 

Size göre pandeminin bir süre daha devamı durumunda eğitim nasıl sürdürülmelidir?

 

f

%

Derslik yapımı ve yeni öğretmen alımları yapılarak en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçilmelidir.

418

33

Yönetilemeyen pandemi koşulları nedeniyle dijital eşitsizlikler bir an evvel giderilerek uzaktan eğitim yapılmalıdır.

220

17

Pandemide vaka sayılarına göre yüz yüze ve uzaktan eğitim için temel önlemler alınarak uzaktan ve yüz yüze eğitimin harmanlandığı bir model uygulanmalıdır.

641

50

Toplam

1279

100

 

Pandemi de Uzaktan Eğitimin Ekonomik Etkilerine İlişkin Dağılım:

İlkokul öğretmenleri “bilgisayar ve tablet satın aldığını (%15, 69) elektrik harcamalarının arttığını (%3, 38) pahalı internet paketli kullanmaya başladığını (%7, 91), fiyat artışları nedeniyle maaşının reel anlamda düştüğünü (%23, 288) ifade etmektedirler. İfade edilen seçeneklerin “tümünün doğru olduğunu” ifade eden öğretmenlerin oranı en yüksek düzeydedir (%62, 793).

Çizelge 10: Pandemide uzaktan eğitimin en derin ekonomik etkisi ne oldu?

Pandemide uzaktan eğitimin en derin ekonomik etkisi ne oldu?

 

f

%

Bilgisayar ve/veya tablet satın aldım

69

5

Elektrik harcamalarım arttı

38

3

Fiyat artışları nedeniyle maaşım reel olarak çok düştü

288

23

Sınırsız görece pahalı internet paketleri kullanmaya başladım

91

7

Yukarıdakilerin hepsi

793

62

Toplam

1279

100

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)