adscode
adscode

Liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında düzenleme yapılacak!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'na göre; eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacak.

Liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında düzenleme yapılacak!
Eğitim
Güncelleme : 10-Jul-19 11:45

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Programda eğitimle ilgili konulara yer verildi.

Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacak. Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve öğretim programları hazırlanacak.

Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacak. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacak ve bu derslerin öğretim programları güncellenecek.

Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler uygulanacak.

Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Lise öğrencilerinin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, araştırma ve laboratuvar imkanlarından faydalanabilmeleri sağlanacak.

Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecek.

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkanlar güçlendirilecek. Bu bireylerin tespiti için il bazlı taramalar gerçekleştirilecek ve ihtiyaç haritaları oluşturulacak. Özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformlar kurulacak.

Öğrenme ortamlarının fiziki alt yapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecek.

Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Üniversitelerle iş birliği yapılarak zeka ve yetenek testlerinin niteliği geliştirilecek, zeka ve yetenek tanılama ve izleme merkezleri oluşturulacak.

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak.

Konut imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecek.

Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacak. Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecek. Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecek.

Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Öğrenci kazanımları dikkate alınarak öğretmenlere ve okul yöneticilerine, görev yaptıkları eğitim kurumunun türü ve mahalline göre farklı oranlarda teşvik edici mekanizmalar oluşturulacak.

Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacak.

Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler, iş ortamlarında gerçekleştirilecek.

Etkin ve etkili bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için politikalar veriye dayalı olarak belirlenecek ve politika uygulamalarının etki analizleri yapılacak.

Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri ambarı oluşturulacak, veriler yapay zeka teknolojileriyle işlenecek. Sistemdeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti güçlendirilecek, okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemi hayata geçirilecek.

Sahip oldukları koşul ve öncelikler dahilinde okulların gelişimleri izlenecek ve değerlendirilecek. Okul gelişim planı hedefleriyle uyumlu ve fırsat eşitliği temelinde okulların gelişimini destekleyecek biçimde kaynak tahsis edilecek ve hesap verebilirlik düzeyi artırılacak.

Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecek. Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunuşluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve danışmanlık sistemi güçlendirilecek.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecek.

Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımalarını sağlayacak kariyer seçim süreçlerini destekleyen kariyer rehberliği sistemi kurulacak.

Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri güçlendirilecek.

Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacak.

Her öğrencinin akademik ve diğer faaliyetlerine ilişkin kayıtların tutulduğu e-dosya oluşturulacak. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, bunun öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecek.

Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacak.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    2 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (2)