Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR

27.11.2017 11:27 | Son Güncelleme: 27.11.2017 11:27

Bu Anlayış Herkesin Eğitiminden Hiç Kimsenin Eğitimine Götürür

Demokrasinin Eğitimdeki Sosyolojik Asansör Görevi Olmasaydı; Celal Şengör Aristo Monarşisinde Biraz Zor Profesör Olurdu

Doğa tarihçisi ve Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör Kübra Par’a bir röportaj verdi ve hayli tartışılacak açıklamalar yaptı. Bu yazıda Celal Şengör’ün ordunun başında kimi görmek istediğine, yaptığı siyasi açıklamalara, selam gönderdiği yerlere vs.’ye girmeyeceğim. Ama bir eğitimci olarak eğitimle ilgili yaptığı açıklamalara cevap vermek bir zorunluluk oldu, kamuoyundaki kavram kargaşalarından sonra. Öncelikle, ifade etmeliyim ki, demokrasinin eğitimdeki sosyolojik asansör görevi olmasaydı; Celal Şengör Aristo monarşisinde biraz zor profesör olurdu. Ve bizler, gece gündüz demeden herkesin eğitime erişimi için çalışırken bu açıklamalar bizleri herkesin eğitiminden hiç kimsenin eğitimine götürür. Bu açıklamaların amacı; eğitimde niteliğin arttırılması olsa bile hepimiz eğitimde niteliğin arttırılmasından yana olsak bile bu açıklamalar amacını aşmıştır.

Herkese Eğitim Verirseniz Eğitimin Kalitesi Düşer

Şengör, cahillikten, herkese eğitim verilmemesi gerektiğine, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının eleştirisine, Türkiye’deki liselerin hepsinin kötü olduğuna, TEOG’un kaldırılmasına, üniversitelere, askeri liselerin kapanmasına, Türkiye’de gerçek entelektüel olmadığına, elitizme vb. eğitimle ilgili pek çok konuda açıklamalar yaptı. Ama asıl tartışılması gereken konu ise; tüm bu sorunların panzehiri olarak monarşiyi görmesi ve ideal yönetim olarak gördüğü monarşinin tüm bu sorunları çözeceğini düşünmesidir. Ve yine bu bağlamda; herkesin okuması şart değil, herkese eğitim verirseniz eğitimin kalitesi düşer diyor. Eğitimdeki kalitesizliğin kökeninde de demokrasinin yattığını söylüyor. Burada iki noktanın altını çizmek istiyorum. Birincisi; Atatürk’e sempatisi olan Şengör, Atatürk’ün bir monarşinin yerine demokratik Cumhuriyet’i kurduğunun farkında mıdır?İkincisi; “Atatürk’ün devraldığı 18 lise epey iyi eğitim yapıyormuş, sonra liseler yayılınca her şey bitmiş” dediği nokta. Şengör, burada, nitelik sorununu kast ediyorsa hepimizin istediği eğitimde her anlamda niteliğin artmasıdır. Ama herkese eğitim verirseniz eğitimin kalitesi düşer cümlesi faşizmin bile girmediği bir alandır. Çünkü anayasalar eğitimi herkes için bir hak olarak görürler.

Eğitim Her Bir Bireyin Anayasal Hakkıdır

Ve yine; ikinci noktanın devamı olarak, burada, büyük bir paradoks yatmaktadır. Çünkü bir taraftan Atatürk’ün 18 lisesine methiyeler var ama şu da görmezden geliniyor: Atatürk Şengör’ün tam tersine demokrasiyle beraber yaygın bir kitle eğitimini benimsemiştir. Yani Atatürk, Atatürkçü olan Şengör’den farklı olarak; hem monarşiye karşı demokratik Cumhuriyet’i savunmuş; hem Millet Mektepleri ile Halk Evleri ile komple bir eğitim seferberliği başlatarak, okuma yazma kursları düzenleterek herkese eğitim verdirmeye çalışmıştır. Ve yine; bir kıyı kaptanının çocuğu olan Cumhurbaşkanımız da, Sivaslı bir çiftçinin çocuğu olan Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz da, Erzurumlu ÇAYKUR emeklisi bir işçinin çocuğu olan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de, İstanbullu olan Celal Şengör de bu demokratik Cumhuriyet’in adeta sosyolojik bir asansör görevi gören ve sadece belirli bir kesime, belirli bir zümreye eğitimi ön gören değil; tüm herkese eğitimi temel bir hak olarak gören eğitimi sayesinde bu noktalara gelmişlerdir; yoksa köleliği bile doğal bir kurum olarak gören Aristo monarşisi ile değil.

Zır Cahil İnsanlar Bize Demokrasinin Hediyesidir

Aslında; röportajda, Şengör’ün kullandığı pek çok kavramın yanlış ve iç içe geçmiş olarak kullanıldığını görüyoruz. Şengör kendince bir takım saptamalar yapıyor, ama saptamalar tartışılır olmakla beraber en büyük yanılgılarından birisi; tüm bu sorunsalların kaynağı olarak demokrasiyi görecek bir akıl tutulması içinde olmasıdır. Zır cahil adamlar çıkmasının gerekçesi olarak demokrasiyi görüyor ve bu bize demokrasinin hediyesidir diyor. Aslında; siyaset felsefesi açısından okuduğunuzda, üstü kapalı olarak, bir diktatörlüğü de savunuyor.

Kendisi De Tamamen Yok Saydığı Bu Üniversitelerin Bir Ürünü Değil Mi?

Şengör, kendisini mükemmellik ideasının üstüne oturtarak Türkiye’de üniversite yok diyor. Hepimiz sürekli olarak eğitim sistemimizi daha iyiye gitmesi için eleştiriyoruz. Ama Şengör’ün bu köktenci, Türkiye’de eğitim yok, herkes cahil, yaşasın monarşi, tüm liseler kötü, tüm üniversiteler yok hükmündedir tarzı açıklamaları, bu ülkedeki eğitim emekçilerinin tümünü görmezden gelen Jakobenci, elitist bir tavırdır. Tüm bunları yaparken de usta bir kıvraklıkla kendi üniversitesine ve rektörüne selam yollayarak kendini garantiye alıyor, yazının genelinde söyledikleriyle çelişir bir şekilde, belirli yerlere selam yolladığı gibi… Türkiye’deki entelektüellikle ilgili kendisini ve birkaç arkadaşını entelektüel kabul edip;Türkiye’de entelektüel yok şeklindeki beyanı ayrı bir tartışma konusu olarak saklı dursun. Ve de elitizmle ilgili, elitizmin olmadığı her toplum çöker sözleri.

Demokrasi ve Ohlokrasi Ayrımına Dair

Şengör, Türkiye’de ohlokrasinin hakim olduğunu söylüyor. Ohlokrasi, demokrasinin en bozulmuş hali için kullanılan bir terimdir. Yani Şengör’e göre; ülkeyi ayak takımı yönetmektedir. Nitekim ilk çağlarda demokrasiye yönelik bir eleştirel terim olarak kullanılmıştır ohlokrasi. Bu terimle ayak takımı yönetimi kast edilir. Oysaki Atatürkçü olan Şengör’ün göremediği şey, Atatürk demokratik Cumhuriyetle seçimleri getirerek milletin kendi kendini yönetmesini ön görmüştür. Gerçi, cabası monarşiyi savunan bir kimsenin Türkiye’deki demokrasiyi Pollybius ve Jean Jacques Rousseau da sıklıkla kullanılan ohlokrasi olarak görmesi gayet doğaldır. Devamında, en ideal yönetim biçiminin monarşi olduğunu ifade eden Şengör, demokrasinin insanları cahil bıraktığını söylüyor.

Kitleler Demokrasilerde Daha Cahil kalır

Aristo’dan örnek vererek bir kişi ya da grubun yönetmesi gerektiğini; yani monarşiyi yüceltiyor. Demokrasilerde herkesin cahil olduğunu; aristokrasilerde ise geniş bir cahil kütle olduğu kadar muazzam eğitimli bir kütle de olduğunu ve bunların birbirini dengelediğini söylüyor. Yani herkesin okumasına gerek yok diyor. Şengör’ün göremediği nokta; demokratik bir eğitimde herkese nitelikli bir eğitim verilebileceği gibi, en iyi beyinlere daha da iyi bir eğitim verilebileceğidir. Ülkemizdeki BİLSEMler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları zaten bu amaca yöneliktir. Ama asıl mesele; monarşi, cumhuriyet, demokrasi, otoriteryanizm ve totaliteryanizm ayrımlarının net yapılamamış olmasıdır.Röportajda Şengör, evrimi savunurken; paradoksal bir şekilde var oluşsal olarak hümanist özgürlükçü bir çizgiden uzaklaşıyor. Ayrıca; monarşiye övgüler dizerken şu anki Batı ülkelerinden örnekler vermesi bir çelişkidir. Çünkü bu ülkelerde monarşi falan yok, sadece sembolik olarak var, oralarda da demokrasi var.

Sonuç olarak; Celal Şengör kendi alanında başarılı bir bilim insanı olabilir; ama eğitime ve siyaset bilimine dair bu fikirleri ve özellikle, çağımızda monarşiyi savunması ve de tüm sorunların, özellikle de eğitim sorunlarının temeline demokrasinin varlığını oturtması sakıncalıdır. Diğer taraftan; bir kişinin veya bir grubun yönetimine dayalı bir monarşinin bu coğrafyada nasıl bir diktatörlüğe ve acılara yol açabileceği düşünülmeden yapılmıştır, bu kadar övgü monarşiye. Yine, demokrasi ve de eğitimidir ki bu ülkeyi güzelleştiren, güçlendiren, ayakta tutan. Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in hocası ve Lykeion Okulu’nun kurucusu Aristoteles’le ilgili yapılan siyaset saptamaları da yanlıştır. Çünkü monarşi, aristokrasi, politeia, demokrasi, oligarşi ve tiranlık olarak 6 ayrı yönetim biçimi sınıflamasını egemen sınıflamasına göre yapan Aristotales, sınıflamasının en üstüne monarşiyi değil; erdemli yaşayışı amaçlayan, vatandaşların ahlaki bakımdan gelişmeleri için çalışan, azınlığın genelinin yararını gözeten yönetim olarak aristokrasiyi koyar.

Aristoteles Eğitimi Devletin Görevi Olarak Görür

Klasik eğitim felsefesinin alt dallarından olan realist eğitim felsefesinin en önemli temsilcisi Aristotales, özgür bireyler yetiştirmek için de liberal bir eğitim tasarlamıştır. Bu bağlamda mutluluğun özgürlükle olabileceğini, bu özgürlüğün eğitim sistemi içindeki felsefe ve düşünme yoluyla olacağını söyleyen Aristotales, tüm bunları yapmanın devletin görevi olduğunu söyleyerek; eğitim görevini devlete yükler. Demokrasinin, demokratik eğitimin, herkese eğitim vermenin, eğitimin her bireyin anayasal hakkı olduğunun, demokrasinin zır cahilliğin panzehiri olduğunun öneminin farkında olan bir eğitimci olarak; yukarıdakiler jeolog ve doğa tarihçisi Celal Şengör’e cevabımdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45
“ÖĞRETMENİM AMA NE İŞ OLSA YAPARIM”: Senden Özür Dilerim Öğretmenim, HASAN SONGUR Kardeşim 28 Şubat 2018 - 11:44
CUMHURBAŞKANI’NIN EĞİTİMDE EKSİK BIRAKMIŞIZ DEDİĞİ ŞEY NE? 26 Şubat 2018 - 16:45
SAVAŞ ESNASINDA EĞİTİM KONGRESİNİ TOPLAYACAK KADAR EĞİTİME ÖNEM VEREN CHP’NİN SON KURULTAYINDA EĞİTİM 23 Şubat 2018 - 12:53
‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03
BAKANLARIN HEMŞERİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ YAPMAKTAN ASIL İŞLERİNİ YAPAMAMALARININ ÇÖZÜMÜ ÖZEL STATÜLÜ BAKANLAR MI? 26 Ocak 2018 - 15:37