Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ

02.11.2017 12:54 | Son Güncelleme: 02.11.2017 12:54

Günümüzde İse Ahlak Eğitimindeki Anlayış, Eğitimin Ve Öğretimin Bizatihi Kendisinin Ahlaki Bir İş Olduğudur

Sürekli olarak eğitimin ideolojik olmaması gerektiğini söyleyip duruyoruz. İşte eğitimimizi ideolojileri aktarmaktan ve bir şeyleri aşılamaktan kurtarmanın yolu eğitim felsefemizin etik boyutunu ortaya koymaktır. Yani; eğitim öğretimimiz boyunca tüm paydaşların uyması gereken ilke ve kuralları, öğrencilerimize öğretilecek değerleri ortaya koyarsak; eğitimimizi ideolojik olmaktan kurtarırız. Yani eğitimimizin etik yönünü ortaya koyarsak bu sorunu çözmüş oluruz. Eğitimimizin etik yönünü ortaya koymak, eğitim felsefemizin pratik yönünü ortaya koymakla ilgili bir konudur.

Meslek Etiği; Yani Öğretmenlik Etiği Vazgeçilmezdir

Eğitimin ana malzemesi insan olduğundan; doğal olarak eğitim alanının her aşamasında ahlaki problemleri görmek mümkündür. Ve de moderniteye kadar olan süreçte, eğitim dendiğinde, karakter ve ahlak eğitimi geldiğinden; eğitim ve etik hep sıkı bir ilişki içinde olmuştur. Eğitim sistemleri öğrencilere belirli bir karakter formasyonu vermek istediklerinden, etik ile eğitimin ilişkisi günümüzde de yoğun olarak yaşamaktadır. Ahlak eğitimi, eğitme otoritesinin sorumluluğunun temellendirilmesi ve eğitimin amaçlarının temellendirilmesi, bireysel amaçlarla toplumsal olanların çatışması noktalarında eğitim felsefesinin etik boyutu devreye girer. İdeoloji ve aşılamalarının yanı sıra, eğitimin tüm paydaşlarının, eğitim faaliyeti sırasında uyması gereken bir meslek etiği, özelde de öğretmenlik etiği vazgeçilmezdir.

Ahlak Eğitimi Uzunca Bir Süre Eğitimin Temelini Oluşturmuştur

Eğitim felsefesinin etik boyutunun önemli bir ayağı olan ahlak eğitimi, uzunca bir süre eğitimin temelini oluşturmuştur. Yani; eğitim felsefeleri belirli bir karakter formasyonu üzerine yoğunlaşmışlardır. Eğitim aracılığıyla, eğitim alan kişilerin karakterini, ahlaki düşünme biçimini şekillendirmektedir, ahlak eğitimi. Antik Yunan’da Sokrates ve Platon buna “paideia” demişler ve erdemli davranışları temellendirmeye çalışmışlardır. Yine Ortaçağ’a geldiğimizde tüm dinlerin ahlak eğitimini, eğitimin temeline koyduğunu görürüz. Bu dönemki eğitim sistemlerinde, din eğitimini dinen temellendirme yoluna gidilmiştir. Modern dönemde ise ahlak eğitimi, dinden bağımsız şekilde, bir insan doğası anlayışıyla temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde Rousseau, ilk günah öğretisini reddetmiş ve çocuğun doğa durumunda özgür ve bütün doğallığı içinde şekillenmesini savunmuştur. Bundan sonraki süreç ise ya Kant’ın ve Mill’in faydacılığına ya da davranışçılığa ve bilime dayanmıştır. Günümüzde ise ahlak eğitimindeki anlayış, eğitimin ve öğretimin bizatihi kendisinin ahlaki bir iş olduğudur. Günümüz öncesinde ise; Emile Durkheim, okullardaki ahlak eğitiminin öğrencilerin sosyal kuralları içselleştirmesine dayandırılması gerektiğini savunmuştur. Durkheim sonrası ahlak eğitimi, bilişselci, davranışçı ve alaka etiği olarak sınıflanmıştır.

20. Yüzyılın Doruk Ahlak Eğitimi Bilişselciliktir

20. yüzyılda bilişselcilik Jean Piaget, Kolhberg ile doruk noktasına ulaşmıştır. Piaget, ahlak eğitiminde, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı, hür vicdanlı nesiller yetiştirilmesini savunur. Kolhberg’in ahlak eğitimi ise; öğrencilere, insanlara saygı, adalet ve karşılıklılık gibi ilkelerin öğretilmesine dayanır. Eğitim felsefesinin etiğinin önemli bir adımı olan eğitim haklılandırması; yani meşrulaştırılması ise; eğitime yönelik zorlamaların bazı değerler yoluyla anlaşılmaya çalışılması ve eğitimin sağlam bazı temellerle gerekçelendirilmesidir. Bu haklılandırmalara araçsal ve özsel boyutlarıyla Sokrates’ten Platon’a, John Stuart Mill’den Dewey’e, pek çok açıklama gelmiştir. Sokrates’in sorgulanmış hayatı, Platon’un eğitim otoritesini tamamen devlete veren devlet anlayışı, Mill’in eğitim otoritesini ailelere verdiği liberal anlayışı ve Dewey’in çocukların demokratik bir toplumda özgür ve katılımcı yurttaşlar olarak yaşadıkları bireysel özgürlük anlayışı vardır.

Eğitim felsefesinin etik boyutunun son ayağı da eğitimcilerin, özelde de öğretmenlerin öğretmenlik etiğidir. Öğretmenlerin, öğrencilere eğitimin evrensel kurallarına uygun, etik norm ve değerlerle yaklaşmasına dayanır. Bu bir yönüyle de Kant’ın deontolojik etiğine dayanır. Eğitim felsefemizin etik boyutunu ortaya koyarak; eğitimimizi ideolojilerden, aşılamalardan kurtarabiliriz. Bu etik boyutu; ahlak eğitimi, eğitimin haklılandırılması ve öğretmenlerin, eğitimcilerin etiği merkezli olarak ortaya konarak salt eğitim için eğitim anlayışı hakim kılınmalıdır. Türkiye Hepimizin, eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BÜYÜCÜLERE DEĞİL; ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNE SORUN 18 Ekim 2017 - 15:33
MEB NOBEL EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ VEREREK DÜNYADA BİR İLKİ YAPMALIDIR 17 Ekim 2017 - 12:44
ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL 16 Ekim 2017 - 17:24
MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR 13 Ekim 2017 - 11:58
EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR 12 Ekim 2017 - 17:04
İSMET YILMAZ, JOHN DEWEY, PRAGMATİZM, ABD VE HARİTADAKİ KUZEY KORE 11 Ekim 2017 - 12:36
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ 10 Ekim 2017 - 10:37
KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI 09 Ekim 2017 - 12:52
ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR? 06 Ekim 2017 - 10:41
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİME BU KADAR ÖNEM VERİYOR? 05 Ekim 2017 - 17:03
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR? 04 Ekim 2017 - 11:58
CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR 03 Ekim 2017 - 11:02