Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ

14.11.2017 10:38 | Son Güncelleme: 14.11.2017 10:38

Çocuklar, Okullardaki Teorik Bilgileri Günlük Hayatta da Kullanabilsinler

Tekin, John Dewey’in ve Buber’in Tartışmalarına İşaret Etmektedir

İstanbul ili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önemli projelerinden biri olan “Harezmî Eğitim Modeli” yeni dönem çalışmalarının tanıtımı geçen hafta yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin, bilgi işlemsel düşünme becerisiyle bilgisayar bilimleri öğretimi, programlara öğretim araçları bilimleri öğretimi, disiplinler arası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi, robotik ve oyun yolu ile bilgisayar bilimleri öğretimi ve dünyada başka bir benzeri olmayan STEM eğitimine sosyal bilimleri de ekleyerek bilgisayar bilimleri öğretimi şeklinde beş ana başlıkta özetlediğiHarezmî Eğitim Modeliyle öğrenciler pilot uygulamalarda özgüven kazanmıştır. Tanıtım toplantısının önemli ve tartışılması gereken saptamalarından birini MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin şu şekilde yaptı: “Çocuklar, okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilsinler, bir işe yaradığını hissetsinler istiyoruz. Bu proje çok daha farklı bir şey yapıyor. İlkokul çağındaki çocuklar problem tespiti yapıyor. Günlük hayatta yaşadığımız problemler nelerdir, bu dünyaya ilişkin problemler nedir? Önce bunu tespit ediyor çocuklar. Sonra bir hayal kuruyorlar. Sonra da o hayallerini hayata geçirebilecekleri materyaller üretiyorlar. Aslında bizim eğitimle ilgili vermek istediğimiz şey de bu.” Tekin’in bu önemli saptamaları bizi eğitim felsefesindeki önemli bir tartışmaya götürüyor. Bu tartışma bağlamında çocukların okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerini ve bunun nasıl olacağını ele almaya çalışalım.

Öğrenciler Okulda Öğretilen Bilgilerin Günlük Hayatla Bağlantılarını Kurabilmelidirler

Tekin’in öğrencilerin okullarda öğrendikleri bilgileri, müfredat ve diğer kazanımları güncel hayata uyarlayabilmelerinin önemi şeklinde ifade ettiği nokta, eğitimin olmazsa olmazıdır. Öğrenci günlük hayata uyarlamakta zorlandığı bilgiyi öğrenirken çok istekli olmayacağı gibi; eğer bu bilgiler günlük hayatla ilişkili değilse öğrenci, ezberleyen bir bilgi deposu olmanın ötesine de gidemeyecektir. Tekin, bizi John Dewey’in “eğitim hayata hazırlık mıdır, hayatın kendisi midir” ve egzistansiyalist bireyci eğitim felsefecisi Buber’in Bahçıvan- Heykeltıraş metaforlarına ve eğitimin huni analojisine götürmektedir. Neydi öğrenci merkezli pragmatizmin ve John Dewey’in meşhur tartışması? Yusuf Tekin’in öğrencilerde istediği gelişme bu yönüyle pragmatik eğitim felsefesinin ana amacıdır. Pragmatizm, eğitimi hayata hazırlık olarak değil; kendisi olarak görerek, öğrenciler bu süreçte kendi bilgi ve kavrayışlarını başka problemlerle karşılaştıklarında uygulayabilmeli; bunun için de öğrenciler bilgilerini inşa ederken bunu kolaylaştıracak etkinliklerle yüz yüze bırakılmalı, bunun için de öğretim yöntem ve tekniği olarak proje temelli, işbirliğine dayalı yöntemler kullanılmalı diyordu. Sayın Müsteşar’ın önemle vurguladıkları Harezmî Eğitim Modeli’nin bir ayağı bu eğitim felsefesidir. Yani; pragmatizmin eğitime yansıması, ilerlemecilik ve yapılandırmacılıkta olduğu gibi teoriyle pratiğin bir araya gelmesi, öğrencilerin sosyal yaşama katılma yeteneklerinin, problem çözme becerilerinin geliştiği yerler olmalıdır okullar.


 

Öğrenci Okulda Sosyal Hayatta Karşılaşabileceği Tüm Problemleri Çözebilme Becerileri Kazanabilmelidir

Harezmi Eğitim Modeli, yukarıdaki pragmatik eğitim felsefesi tartışmaları boyutuyla, öğrencilerin okulda sosyal hayatta karşılaşabilecekleri tüm problemleri çözebilme becerileri kazanabilmelerini hedeflemektedir. Bu yönüyle de adeta bir laboratuvar gibi olan okulda öğrenci, geleneksel sistemden farklı olarak daha etkin bir şekilde deneyimlerini oluşturmaktadır. Öğrenci tam anlamıyla yaparak, yaşayarak öğrenme metodunu uygun olarak öğrenmektedir bu modelde. Öğrencinin okuldan problem çözme becerisiyle mezun olması, her anlamda başarılı ve mutlu bir yaşam sürmesini de sağlayacaktır.

Tekin’in Açıklamaları Bireyci Egzistansiyalist Buber’in Felsefesine de Göndermelerde Bulunmaktadır

Bir diğer öğrenci merkezli eğitim felsefesi olan egzistansiyalist eğitim felsefesinin önemli temsilcilerinden Buber, çocuk merkezli eğitim felsefesini bahçıvan metaforuyla ele alarak; nasıl ki bir bahçıvan çiçeğin doğal gelişimini bozmadan toprağı vb. çevresel koşulları hazırlıyorsa; öğretmen de öğrenci için ilgili koşulları hazırlayıp, öğrencinin gelişimini kolaylaştırmalıdır, der. Yine öğretmen merkezli eğitim felsefesini deheykeltıraş metaforuyla inceleyerek, öğretmenin burada bir heykeltıraş gibi zihninde bir tasarım olduğunu ve öğrenciyi bu tasarıma uydurmaya çalıştığını söyler. İşte burada Tekin’in dediği noktaya geliyoruz. Harezmî Eğitim Modelinde ve Tekin’in açıklamalarında; öğrenci okulda öğrendiği bilgiyi günlük hayata uyarlayamazsa, çok istekli bir şekilde öğrenemeyeceği gibi; eğer bu bilgilerin günlük hayatla ilişkisini kuramazsa öğrenci-ezberleyen bir bilgi deposu ötesine gidemez.

Harezmî Eğitim Modeli, Öğrenciyi Ezberleyen Bir Bilgi Deposu Olmaktan Kurtarmaktadır

Öğrenciyi ezberleyen bir bilgi deposu olmaktan kurtaran Harezmî Eğitim Modeli, adeta Buber’in “huni” metaforundaki içeriğe meydan okumaktadır ve onun eleştirilerine katılmaktadır. Buber’in önemli bir metaforu da huni ve pompa benzetmeleridir. Geleneksel sistemde, öğretmen önceden belirlenmiş bir malzemeyi huni gibi öğrenciye, onun hiçbir aktif katılımı olmadan, aktarırken; modern eğitimlerde ise öğretmen öğrencinin gizil güçlerini pompalayarak dışarı çıkarmaya çalışır. Oysaki Harezmî Eğitim Modeli, bu iki örnekteki monolog ilişkiden farklı olarak diyaloğa dayalı diyalojik bir ilişkiye dayanır ve öğretmen ve öğrenci karşılıklı etkileşimle öğrencinin deneyimlemesini sağlarlar. Böylelikle öğrenci, aktif bir şekilde okulda öğrendiği bilgilerin günlük hayatla bağlantılarını kurarak; Tekin’in ifade ettiği gibi, teorik bilgilerini günlük hayatta kullanmayı öğrenir.

Algoritmanın kurucusu olan Harezmî’nin adının verildiği Harezmî Eğitim Modeli’nin matematik tarihinin en büyük bilim insanlarından olan Harezmî gibi büyük olmasını diliyoruz. Harezmî’nin algoritma düşüncesinden hareketle, beş aşamalı bir zemine oturtulmuş olan bu proje, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin kendine özgü bir projesi, aynı diğer Adabı Muaşeret, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Sözlük Özgürlüktür projelerinde olduğu gibi. MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in çocukların bu proje bağlamında, okullardaki teorik bilgilerini günlük hayatta kullanabilmeleri saptaması hayati değerdedir. Tekin, bu saptamalarıyla, bizi eğitim felsefesi tarihindeki; eğitim hayata hazırlık mı, hayatın kendisi midir tartışmalarına götürmüş ve pragmatik eğitim felsefesi anlamında John Deweyci bir anlayışla, eğitim hayatın kendisidir sonucuna götürmüş ve buradan da, öğrencilerimizin okulda sosyal hayatta karşılaşabileceği tüm problemleri çözebilme becerilerini kazanmaları gerekliliği noktasına getirmiştir. Yine, Tekin’in açıklamalarıyla Harezmî Eğitim Modeli geleneksel bakış açısına, ezberleyen bilgi deposu öğrenci bakış açısına bir meydan okuma olup; bireyci egzistansiyalist Buber’in metaforlarından hareketle, monologdan ziyade, öğretmen ve öğrenci arasında diyaloğa dayalı bir ilişkiyle, doğrudan bir huni gibi aktarımdan ziyade, öğrencinin aktif bir şekilde okulda öğrendiği, bilgilerin günlük hayatla bağlantılarını kurabilmesine dayalıdır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu projesinde, diğer özgün projelerinde olduğu gibi başarılı olmasını ve Harezmî gibi bütün dünyaya nüfuz etmiş önemli bilim insanları yetiştirmesini dileyerek, hepimiz bu projeye destek olmalı ve ülke geneline yaygınlaşmasını sağlamalıyız.

Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38
PERSLERDEN FARSLARA İRAN EĞİTİM SİSTEMİ 03 Ocak 2018 - 14:57
YENİ YILDA ESKİ YILLARIMIZI YANİ EĞİTİM TARİHİMİZİ OKUMAZSAK BAŞARILI OLAMAYIZ 02 Ocak 2018 - 12:29
BİR FELSEFECİ OLARAK, BEDENİNİ YÖNETEMEDİĞİ İÇİN BEYNİNİ DE YÖNETEMEYENLERE YANITIMDIR 29 Aralık 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ VE MEB, HEPİNİZİN BANA MOBBİNG UYGULAMASINDAN DAHA ÖNEMLİ 28 Aralık 2017 - 10:09
EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİNMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEBİLİR Mİ? 26 Aralık 2017 - 12:18
MEB, CUMHURBAŞKANIMIZIN EĞİTİMDE İSTEDİĞİ BAŞARIYI, AKRABALARI BİR YERE GETİREREK, MERİTOKRASİYİ UYGULAMAYARAK YAKALAYAMAZSA; TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ KENDİ KENDİNİ YOK EDER 25 Aralık 2017 - 16:15
CUMHURBAŞKANI, EĞİTİMDE BAŞARI İÇİN; MUHTARLAR KADAR OKUL MÜDÜRLERİYLE DE TOPLANMALIDIR 21 Aralık 2017 - 16:52
ATİNALI PLATON’UN İDEAL DEVLETİNDEN ALTINDAĞ’IN BEBELERİNE, EĞİTİM VE MÜZİKLE TÜRKİYE’NİN HARMONİASI 21 Aralık 2017 - 16:39
BİR “CAN”A DOKUNMAYA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN CANINA KIYMAK DA NEYİN NESİDİR!!! 19 Aralık 2017 - 14:49
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE MEB’İN BEKLENEN DEĞİŞİMLERDE AKIL TERİNE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK OLASI METAL YORGUNLUĞUNU DA ENGELLEYEBİLMESİ 18 Aralık 2017 - 17:42
EĞİTİM KRİZİNİN TEMELİNDE ELEŞTİREL EĞİTİM FELSEFESİNİN DEDİĞİ GİBİ AYDINLANMANIN ARAÇSAL AKILCILIĞI MI YATIYOR? 15 Aralık 2017 - 10:24
İYİ PARTİ EĞİTİMDE İYİ Mİ? 14 Aralık 2017 - 14:39
EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45