Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ

14.11.2017 10:38 | Son Güncelleme: 14.11.2017 10:38

Çocuklar, Okullardaki Teorik Bilgileri Günlük Hayatta da Kullanabilsinler

Tekin, John Dewey’in ve Buber’in Tartışmalarına İşaret Etmektedir

İstanbul ili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önemli projelerinden biri olan “Harezmî Eğitim Modeli” yeni dönem çalışmalarının tanıtımı geçen hafta yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin, bilgi işlemsel düşünme becerisiyle bilgisayar bilimleri öğretimi, programlara öğretim araçları bilimleri öğretimi, disiplinler arası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi, robotik ve oyun yolu ile bilgisayar bilimleri öğretimi ve dünyada başka bir benzeri olmayan STEM eğitimine sosyal bilimleri de ekleyerek bilgisayar bilimleri öğretimi şeklinde beş ana başlıkta özetlediğiHarezmî Eğitim Modeliyle öğrenciler pilot uygulamalarda özgüven kazanmıştır. Tanıtım toplantısının önemli ve tartışılması gereken saptamalarından birini MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin şu şekilde yaptı: “Çocuklar, okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilsinler, bir işe yaradığını hissetsinler istiyoruz. Bu proje çok daha farklı bir şey yapıyor. İlkokul çağındaki çocuklar problem tespiti yapıyor. Günlük hayatta yaşadığımız problemler nelerdir, bu dünyaya ilişkin problemler nedir? Önce bunu tespit ediyor çocuklar. Sonra bir hayal kuruyorlar. Sonra da o hayallerini hayata geçirebilecekleri materyaller üretiyorlar. Aslında bizim eğitimle ilgili vermek istediğimiz şey de bu.” Tekin’in bu önemli saptamaları bizi eğitim felsefesindeki önemli bir tartışmaya götürüyor. Bu tartışma bağlamında çocukların okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerini ve bunun nasıl olacağını ele almaya çalışalım.

Öğrenciler Okulda Öğretilen Bilgilerin Günlük Hayatla Bağlantılarını Kurabilmelidirler

Tekin’in öğrencilerin okullarda öğrendikleri bilgileri, müfredat ve diğer kazanımları güncel hayata uyarlayabilmelerinin önemi şeklinde ifade ettiği nokta, eğitimin olmazsa olmazıdır. Öğrenci günlük hayata uyarlamakta zorlandığı bilgiyi öğrenirken çok istekli olmayacağı gibi; eğer bu bilgiler günlük hayatla ilişkili değilse öğrenci, ezberleyen bir bilgi deposu olmanın ötesine de gidemeyecektir. Tekin, bizi John Dewey’in “eğitim hayata hazırlık mıdır, hayatın kendisi midir” ve egzistansiyalist bireyci eğitim felsefecisi Buber’in Bahçıvan- Heykeltıraş metaforlarına ve eğitimin huni analojisine götürmektedir. Neydi öğrenci merkezli pragmatizmin ve John Dewey’in meşhur tartışması? Yusuf Tekin’in öğrencilerde istediği gelişme bu yönüyle pragmatik eğitim felsefesinin ana amacıdır. Pragmatizm, eğitimi hayata hazırlık olarak değil; kendisi olarak görerek, öğrenciler bu süreçte kendi bilgi ve kavrayışlarını başka problemlerle karşılaştıklarında uygulayabilmeli; bunun için de öğrenciler bilgilerini inşa ederken bunu kolaylaştıracak etkinliklerle yüz yüze bırakılmalı, bunun için de öğretim yöntem ve tekniği olarak proje temelli, işbirliğine dayalı yöntemler kullanılmalı diyordu. Sayın Müsteşar’ın önemle vurguladıkları Harezmî Eğitim Modeli’nin bir ayağı bu eğitim felsefesidir. Yani; pragmatizmin eğitime yansıması, ilerlemecilik ve yapılandırmacılıkta olduğu gibi teoriyle pratiğin bir araya gelmesi, öğrencilerin sosyal yaşama katılma yeteneklerinin, problem çözme becerilerinin geliştiği yerler olmalıdır okullar.


 

Öğrenci Okulda Sosyal Hayatta Karşılaşabileceği Tüm Problemleri Çözebilme Becerileri Kazanabilmelidir

Harezmi Eğitim Modeli, yukarıdaki pragmatik eğitim felsefesi tartışmaları boyutuyla, öğrencilerin okulda sosyal hayatta karşılaşabilecekleri tüm problemleri çözebilme becerileri kazanabilmelerini hedeflemektedir. Bu yönüyle de adeta bir laboratuvar gibi olan okulda öğrenci, geleneksel sistemden farklı olarak daha etkin bir şekilde deneyimlerini oluşturmaktadır. Öğrenci tam anlamıyla yaparak, yaşayarak öğrenme metodunu uygun olarak öğrenmektedir bu modelde. Öğrencinin okuldan problem çözme becerisiyle mezun olması, her anlamda başarılı ve mutlu bir yaşam sürmesini de sağlayacaktır.

Tekin’in Açıklamaları Bireyci Egzistansiyalist Buber’in Felsefesine de Göndermelerde Bulunmaktadır

Bir diğer öğrenci merkezli eğitim felsefesi olan egzistansiyalist eğitim felsefesinin önemli temsilcilerinden Buber, çocuk merkezli eğitim felsefesini bahçıvan metaforuyla ele alarak; nasıl ki bir bahçıvan çiçeğin doğal gelişimini bozmadan toprağı vb. çevresel koşulları hazırlıyorsa; öğretmen de öğrenci için ilgili koşulları hazırlayıp, öğrencinin gelişimini kolaylaştırmalıdır, der. Yine öğretmen merkezli eğitim felsefesini deheykeltıraş metaforuyla inceleyerek, öğretmenin burada bir heykeltıraş gibi zihninde bir tasarım olduğunu ve öğrenciyi bu tasarıma uydurmaya çalıştığını söyler. İşte burada Tekin’in dediği noktaya geliyoruz. Harezmî Eğitim Modelinde ve Tekin’in açıklamalarında; öğrenci okulda öğrendiği bilgiyi günlük hayata uyarlayamazsa, çok istekli bir şekilde öğrenemeyeceği gibi; eğer bu bilgilerin günlük hayatla ilişkisini kuramazsa öğrenci-ezberleyen bir bilgi deposu ötesine gidemez.

Harezmî Eğitim Modeli, Öğrenciyi Ezberleyen Bir Bilgi Deposu Olmaktan Kurtarmaktadır

Öğrenciyi ezberleyen bir bilgi deposu olmaktan kurtaran Harezmî Eğitim Modeli, adeta Buber’in “huni” metaforundaki içeriğe meydan okumaktadır ve onun eleştirilerine katılmaktadır. Buber’in önemli bir metaforu da huni ve pompa benzetmeleridir. Geleneksel sistemde, öğretmen önceden belirlenmiş bir malzemeyi huni gibi öğrenciye, onun hiçbir aktif katılımı olmadan, aktarırken; modern eğitimlerde ise öğretmen öğrencinin gizil güçlerini pompalayarak dışarı çıkarmaya çalışır. Oysaki Harezmî Eğitim Modeli, bu iki örnekteki monolog ilişkiden farklı olarak diyaloğa dayalı diyalojik bir ilişkiye dayanır ve öğretmen ve öğrenci karşılıklı etkileşimle öğrencinin deneyimlemesini sağlarlar. Böylelikle öğrenci, aktif bir şekilde okulda öğrendiği bilgilerin günlük hayatla bağlantılarını kurarak; Tekin’in ifade ettiği gibi, teorik bilgilerini günlük hayatta kullanmayı öğrenir.

Algoritmanın kurucusu olan Harezmî’nin adının verildiği Harezmî Eğitim Modeli’nin matematik tarihinin en büyük bilim insanlarından olan Harezmî gibi büyük olmasını diliyoruz. Harezmî’nin algoritma düşüncesinden hareketle, beş aşamalı bir zemine oturtulmuş olan bu proje, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin kendine özgü bir projesi, aynı diğer Adabı Muaşeret, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Sözlük Özgürlüktür projelerinde olduğu gibi. MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in çocukların bu proje bağlamında, okullardaki teorik bilgilerini günlük hayatta kullanabilmeleri saptaması hayati değerdedir. Tekin, bu saptamalarıyla, bizi eğitim felsefesi tarihindeki; eğitim hayata hazırlık mı, hayatın kendisi midir tartışmalarına götürmüş ve pragmatik eğitim felsefesi anlamında John Deweyci bir anlayışla, eğitim hayatın kendisidir sonucuna götürmüş ve buradan da, öğrencilerimizin okulda sosyal hayatta karşılaşabileceği tüm problemleri çözebilme becerilerini kazanmaları gerekliliği noktasına getirmiştir. Yine, Tekin’in açıklamalarıyla Harezmî Eğitim Modeli geleneksel bakış açısına, ezberleyen bilgi deposu öğrenci bakış açısına bir meydan okuma olup; bireyci egzistansiyalist Buber’in metaforlarından hareketle, monologdan ziyade, öğretmen ve öğrenci arasında diyaloğa dayalı bir ilişkiyle, doğrudan bir huni gibi aktarımdan ziyade, öğrencinin aktif bir şekilde okulda öğrendiği, bilgilerin günlük hayatla bağlantılarını kurabilmesine dayalıdır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu projesinde, diğer özgün projelerinde olduğu gibi başarılı olmasını ve Harezmî gibi bütün dünyaya nüfuz etmiş önemli bilim insanları yetiştirmesini dileyerek, hepimiz bu projeye destek olmalı ve ülke geneline yaygınlaşmasını sağlamalıyız.

Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45
“ÖĞRETMENİM AMA NE İŞ OLSA YAPARIM”: Senden Özür Dilerim Öğretmenim, HASAN SONGUR Kardeşim 28 Şubat 2018 - 11:44
CUMHURBAŞKANI’NIN EĞİTİMDE EKSİK BIRAKMIŞIZ DEDİĞİ ŞEY NE? 26 Şubat 2018 - 16:45
SAVAŞ ESNASINDA EĞİTİM KONGRESİNİ TOPLAYACAK KADAR EĞİTİME ÖNEM VEREN CHP’NİN SON KURULTAYINDA EĞİTİM 23 Şubat 2018 - 12:53
‘POZİTİVİST EĞİTİM FELSEFELERİ AHLAKSIZ BİREYLER YETİŞTİRİYOR’ ÖNERMESİ BİR SAFSATADAN ÖTEYE GİDEMEZ 22 Şubat 2018 - 13:34
MİLLİ EĞİTİM AHLAK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİP, GENÇLERE “ÖNCE AHLAK” DEDİRTEMEZSE NE OLUR? 21 Şubat 2018 - 11:16
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ 20 Şubat 2018 - 14:00
BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27